BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre KAYA, Hümeyra ÖRÜCÜ
TOPLU YEMEK ŞİRKETİNDE ÇALIŞMA ORTAMININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ
 
Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte toplu yemek hizmet sektörü büyümüş ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sektöre ait istihdam verileri incelendiğinde kadın, erkek çalışan sayıları ve işyeri sayısında istikrarlı bir artış gözlenmiştir. Sektörün emek yoğun bir sektör olması ve temel bir ihtiyaca hizmet etmesinden dolayı dakik olma anlayışı iş güvenliği açısından daha da dikkat edilmesi gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. Yemek hizmeti sektörü kesilme, yanma, kayma veya takılma sonucu düşme, kimyasallara maruz kalma, elektrikli aletler sonucu yaralanma, yangın gibi birçok riski barındırmaktadır. Toplu yemek sektöründe diğer gıda sektörlerine oranla iş kazaları sayısı daha yüksektir. Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan bir toplu yemek firmasına ait merkez mutfağın iş sağlığı ve güvenliği açısından analizi ve tehlike kaynaklarının üç farklı risk değerlendirme yöntemi ile belirlenerek, çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Çalışma alanları, ergonomik faktörler, araç ve gereç kullanımı, elektrik ve diğer şartlar iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde üç farklı risk değerlendirme yöntemi ile incelenmiştir. Merkez mutfakta karşılaşılabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler Olursa ne olur, Kontrol listesi ve Fine-Kinney risk değerlendirme metodlarıyla ayrı ayrı incelenmiş, 82 ayrı risk tespit edilmiştir. Fine-Kinney metoduyla hangi risklerin tolerans gösterilemez risk, esaslı risk, önemli risk, olası risk ve önemsiz risk grubuna girdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan belirlenen tehlikelere karşı alınması gereken önlemler özetlenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Toplu yemek hizmeti, İş sağlığı ve güvenliği, Kontrol listesi metodu, Fine Kinney metodu, Olursa ne olur metodu. 


Keywords: