BİLDİRİ HAZIRLAMA ŞEKLİ

BİLDİRİLERİN HAZIRLANMA ŞEKLİ

 • Kongremize gönderilen bildirilere ait geniş özetler “500+kelime” sözel ve poster bildiri olarak değerlendirilecektir.
 • Özetler sadece kongrenin internet sitesinden kabul edilecektir.
 • Kongre web sitesinden üye olarak, sistemin sizi yönlendireceği şekilde özetleri yine sistemdeki sıralı yolları izleyerek geniş bildiri özetinizi sisteme yükleyiniz. Sisteme yüklenen bildiride ismi bulunan tüm yazarların isimleri yine sıralı olarak sisteme eklenmelidir.
 • Bildirinizi hangi dilde sunmak istiyorsanız o dilde hazırlanan genişletilmiş bildiri özetinizi sisteme yükleyiniz. Aynı anda hem Türkçe hem de İngilizce olarak bildiri özetinin sisteme yüklenmesi gerekmemektedir. Bildirinizi sunmak istediğiniz dile göre hazırlayarak hazırladığınız dildeki özetinizi sisteme yükleyerek işlemi tamamlayınız.
 • Kongre web sitesinde sizin için örnek bir bildiri özeti hazırlanmıştır. Bu bildiri özetinde bildiri özetinin nasıl hazırlanacağı adım adım sizlere belirtilmiştir. Lütfen bu bildiri özetini dikkate alarak ve örnek oluşturarak bildirinizi hazırlayınız.
 • Bildiriniz ARAŞTIRMA ve UYGULAMA içerikli ise sırayla “Öz:……..Giriş:…….Amaç:……….Kapsam:………..Yöntem:…………Kısıtlar:………….Araştırmanın Problemi:…………..Araştırmanın Sınırlılıkları:……………Bulgular:…………………..Sonuç:…………..şeklinde hazırlanmalıdır.
 • Bildiriniz Literatür, Derleme ve Olgu Sunum şeklinde ise sırayla Öz:……….Giriş:…………Amaç:…………Kapsam:……………Bulgular:…………..Sonuç:…………. Şeklinde hazırlayınız.
 • Bildiriniz Araştırma ve Uygulama şeklinde hazırlanmış ise yapılan bu çalışma çevresel deney, laboratuvar uygulamaları, resmi ya da özel kurum isimleri içeriyor ise mutlaka etik kurul izni ya da araştırmanın yapıldığı kuruma yönelik kurum izninin çalışmanın yöntem kısmında bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Etik kurul ya da kurum izinlerinin hangi kurumdan hangi tarihte ve sayı ile alındığı açık olarak çalışmanın yöntem kısmında belirtilmesi zorunluluktur. Süreç içerisinde ortaya çıkacak hiçbir sorumluluğu etik kurul ve kurum izni yönünden kongremiz kabul etmemektedir ve etmeyecektir. Sorumluluk yazar(lar) a aittir.
 • Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Özet en az 500 en fazla 750 kelimeden oluşmalıdır. Hazırlanan özet mutlaka okuyucuya çalışmanın tamamı üzerinde hakimiyet sağlayacak ve anlayabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazar isminin altı çizilmelidir. Sisteme yüklenen özetler Word olarak sisteme yüklenmelidir. Word dosyasında yazar(lar) ın isimleri sıralı olarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın bağlı olduğu kurum yazar isimlerinin altında olmalı ve ilgili sunum yapan katılımcı ve diğer yazarların istenir ise mail adresleri sıralı olarak bildiri özeti Word dosyasında belirtilebilir. Fakat yazar sayısı her ne olursa olsun sadece sunum yapan yazarın kurum ismi Word dosyasında yer almalıdır. Bildiri kitabında sadece bu forma yönelik düzenleme yapılmaktadır. Diğer yazarların kurum isimlerinin bildiri özet kitabında yer alması talepleri olumlu karşılanmamaktadır. Böyle bir talepte bulunamazlar.
 • Sisteme kayıt olan katılımcının kendine ait bilgileri tam ve eksiksiz olarak girmesi zorunluluktur. Kongremizde her türlü işlemler kongreye üye olan katılımcının sistem bilgilerine göre gerçekleştirilmektedir. Sistemde üyeden dolayı oluşan aksaklıklar nedeniyle oluşabilecek sorunlardan kongremiz ve kongre yönetimi sorumlu tutulamaz. Üyenin isim, soyisim, telefon, kurum bilgisi, mail adresi, açık adres bilgilerinin eksiksiz ve tam olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Kongremiz web tabanlı işletim sistemine dahil olup yapılan işlemler yine sistem üzerinden mail olarak otomatik şeklide üyeye gönderilmektedir.
 • Hakem değerlendirme sürecini tamamlayan bildiriler yine ilgili üyeye sistem üzerinden gönderilmektedir. Süreci olumlu tamamlayan bildiriler için sistem üyeye otomatik olarak bildiriniz değerlendirme sürecini tamamlamış olup, bildiriniz kongremizde “SÖZEL veya POSTER” olarak sunulmak üzere sıraya alınmıştır şeklinde bir mail göndermektedir. Bu maili alan üyenin katılım ücretini ilgili kongre banka hesabına yatırması ve dekontun mailde belirtilen mail adresine mail üzerinden göndermesi gerekmektedir. Dekontun tarafımıza ulaşması sonrasında katılımcıya bildirisine ilişkin kabul ve davet yazısı yine kongre mail adresi üzerinden PDF olarak gönderilecektir.
 • Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TİMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.
 • Poster çalışmaları 50x70 cm ebatta olmalı ve özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır. Tüm posterlerin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim soy isim ve kurum bilgileri belirtilmelidir.
 • Sözel sunulan bildiriler içerisinden BİR bildiri içerik ve literatüre katkı konusunda bilim ve hakem kurulunun değerlendirilmesi sonucunda belge ile ödüllendirilecektir. Poster olarak yine bir poster bilim ve hakem kurulunun değerlendirmesi sonucunda içerik konusunda yeterli görülmesi durumunda BİR poster sunum belge ile ödüllendirilecektir. Bu belgeler birincilik şeklinde olacak ve bildiri özet kitabında bildirinin üzerinde de belirtilecektir. Ödüller bir maddi boyut art ezmemekte sadece belge ile belgelendirilmektedir.  
 • Karma sergi ve sunulan eserler için bir ödül sistemi bulunmamaktadır.
 • Kabul edilen ve sunulan bildiriler ile posterler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır. Kayıt yaptırmış olması bildiri ve posterlerinin özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır. Sunumu her ne nedenle olursa olsun yapılmayan bildiri ile poster çalışmalar kongremizin özet kitabında yer almayacak ve bu konuda yazar ile katılımcılar kongremiz yönetimi üzerinde bir talep oluşturamayacaktır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.
 • Katılımcılar sunumunu yapmak istediği bildiri ve posterlerini “İNGİLİZCE ya da TÜRKÇE” olarak sunabilirler. Hangi dilde sunum yapmak isteniyor ise o dilde hazırlanan çalışmalar kongremiz web sitesine yüklenmeli ve hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere beklenmelidir. Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Hakem değerlendirme sonrasında olumsuz bir durumda ise bildiriler RED edilecektir. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar. Bu haklar tek taraflı olarak kongremize aittir.
 • Kongremizde kabul edilen bildiri ve posterler kongre web sitemizde ilan edilen uluslararası hakemli dergilerimizde dergilerin ilgili yayın kabul şartlarına uygun hale getirilen bildiriler dergi web sitelerinden üye olunarak dergiye yüklenecek ve ilgili yayın yine ilgili alan editör ve hakemlerinin değerlendirilmesi sonucunda sıralı olarak ilgili sayılarda yayınlanmak üzere basılacaktır. Bu konuda yetki tek taraflı olarak dergi editörleri ve yönetimine aittir. Hiçbir şekilde kongrede kabul edilen bildiriler dergilerde basılacaktır diye bir kolaylık ile yaptırım yoktur. Dergi süreci normal prosedür şeklinde devam edecektir. Dergilerin kendi kurallarının dışına hiçbir koşulda çıkılamayacaktır. Bildirilerin kabul edilmesi ve sunulması ilgili bildiri ve posterlerin ilgili dergilerde yayınlanacağı anlamına gelmemektedir. Katılımcıların kongremizde sunduğu bildiriler ilgili bilimsel sponsor dergilerin desteği ile yine dergilerin kendi standart prosedürleri doğrultusunda ilgili katılımcılara yayınları konusunda destek sağlanacaktır. Bu durum kongreye katılanların ve kongrede bildirileri kabul edilen katılımcıların ilgili bildirilerinin ilgili dergilerde yayınlanacağı anlamını taşımamaktadır. Kongremizde kabul edilen ve sunulan bildirileri ilgili dergiler kabul etmeyebilir ya da red edebilirler. Bu yetki tek taraflı olarak ilgili dergi ve yönetimine aittir.
 • Kongremizde tam metin kabulü yoktur. Geniş özet “500+” şeklinde sistem yürütülmektedir. Bu nedenle tam metin gönderimi talebi söz konusu değildir. 500 kelime ve altındaki çalışmalar yine kongre web sitesindeki örnek bildiri özet formatına uygun olmayan çalışmalar kongremizde kabul edilmemektedir. Tüm katılımcılar bu örnek formata uygun olarak bildiri özetlerini hazırlamakla yükümlüdürler.

 

TÜM YAZARLARA YÖNELİK UYULMASI ZORUNLU NOTLAR VE ŞARTLAR

 

NOT: Değerli katılımcılar. Kongremizde sunulmak üzere sisteme yüklenen bildiriler için sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda geniş özet talep edilmektedir. Bildirilerin tam metinleri talep edilmemektedir. Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. Kabul edilen bildiri özetleri sonrasında yazarlara sistem tarafından bilgi verilecek, bildirinin tam metni yazar(lar)”ın tercihlerine bağlı olarak kongreye bilimsel sponsorluk yapan dergilerin sistemine makale formatında dergi yazım kuralları ve kabul şartlarına yönelik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Tüm katılımcılara ilanen duyurulur.

 

NOT: Sayın katılımcılar uygulama, araştırma ve vaka “İNSAN, HAYVAN, ÇERVE ve DİĞER MATERYAL” çalışmalarına ilişkin hazırlanan bilimsel çalışmalarda mutlaka “ETİK KURUL ve KURUM İZNİ” alınmak zorundadır. Bu zorunluluk tüm çalışmalar için geçerlidir. Literatür ve derleme çalışmalar için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremize gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, red edilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilmiştir.