BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış SARDOĞAN, Hasan SELİM
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİNİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın dokuma bölümünde fiziksel risk etmenlerinin ölçülerek, uluslararası standartlara uygunluğunun tayin edilmesi ve bu ölçüm değerleri dikkate alınarak çalışanların verimlilik ve sağlık ile ilgili algısını nitel metotlar ile belirlemektir. İlgili standartların (TS EN12665:2011 (ışık ve aydınlatma kuralları), EN12464-1:2011 (iş yeri aydınlatma yönetmeliği), ASHRAE 55-2010 (iş yeri termal çevre koşulları standardı), EN15251:2006 (iç ortam parametreleri), ISO 7730:2015 (termal çevrenin ergonomi standartları), ASHRAE 62-1999 (bağıl nem standartları)) tanımladığı yöntemler kullanılarak çalışma ortamındaki gürültü Cesva SC310, aydınlatma şiddeti Extech SDL400 ve termal konfor değerleri Delta Ohm HD 32.3 cihazları ile ölçülmüştür. Çalışanlar ile nitel görüşmeler gerçekleştirilerek, fiziksel risk etmenlerinin etkilerini ve çalışanların algılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek için soru havuzu oluşturulmuştur. Ölçümler, tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve 229 çalışanı bulunan bir firmanın dokuma bölümünde gerçekleştirilmiştir. Gürültü ölçümlerinin aritmetik ortalaması 99,36 dB olarak gözlemlenmiştir. Aydınlatma şiddeti, floresan kullanılan bölümlerde ortalama 321 lux ölçülürken, led cihazların kullanıldığı bölümlerde ortalama 535, 3 lux olarak ölçülmüştür. Sıcaklık, nem oranı ve hava akım hızı mekanik sistemler aracılığı ile sabit tutulmaktadır (Sıcaklık: 28 0C, Nem Oranı: %70, Hava Akım Hızı: 0,12 m/s). Fiziksel risk etmenlerine ilişkin ölçüm sonuçları, gürültü parametresi haricinde ilgili standartlar ve literatüre uygun aralık veya seviyededir. Gürültü değerleri ise oldukça yüksek olmakla birlikte, iş görenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler neticesinde çalışanların uzun süredir sektörde görev yapması sonucu kanıksama gerçekleşmiştir. Ölçümlerden alınan teknik sonuçların çalışanları rahatsız etmediği, aksine verimlilik açısından mevsimsel olarak pozitif yönde etki ettiği söylenebilir. ORCID NO: 0000-0002-2510-7942, 0000-0002-6838-3146

Anahtar Kelimeler: Fiziksel risk etmenleri, İş sağlığı ve Güvenliği, Verimlilik, Sağlık 


Keywords: