BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan TUNA, Mehmet TÜFEKÇİ
ÖN LİSANS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMININ CIPP MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Eğitim programı belli bir dönem kullanıldıktan sonra bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamazsa programların değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim programı değerlendirildikten sonra programla devam edilmesine, düzeltme ve değişiklik yapılarak devam edilmesine ya da programın sonlandırılmasına karar verilebilir. İSG teknikeri yetiştirmek amacıyla hazırlanıp uygulanan ön lisans İSG eğitim programı CIPP değerlendirme modeli kullanılarak öğretim elemanlarının görüşleriyle mevcut durum tespit edilecektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de ön lisans İSG eğitimi veren üniversitelerin öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 öğretim yılında İSG eğitimi veren 98 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise program değerlendirmesi ile ilgili ölçek olup, literatürde en sık kullanılan Stufflebeam’in CIPP modeli dikkate alınarak Özaltaş Serçek (2014) tarafından geliştirilen ölçek uygulanmıştır. 15/10/2019 tarih ve 2019/9 karar sayılı Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan “Ön Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programının CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi” araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri arasında akademisyenlerin mesleki deneyim, unvan, görev yaptığı üniversitenin bulunduğu bölge değişkenine göre farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Anketteki “Programda yer alan derslerde yeterli pratik yapma imkânı vardır” maddesinin ve “Öğretme ve öğrenme süreci sürekli değerlendirilmektedir” maddesinin katılımcılar arasında görüş farklılığı olduğu belirlenmiştir. Tüm değerlendirme boyutları ele alındığında, ders programlarının içerikleri farklı olmasına rağmen öğretim elemanları, hazırladıkları eğitim programının amaca uygunluğu konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, CIPP, Eğitim Programı 


Keywords: