BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa AYGÜLER, Esra KASAPGİL
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ KAZALARININ İZMİR İLİNDE ÇALIŞAN İNŞAAT İŞÇİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
İnşaat sektörü; geniş istihdam alanı sağlaması ve ülke ekonomisine önemli katkıları nedeniyle ülkemizin önemli sektörlerinden biridir. İnşaat sektörü çok geniş bir çalışma alanına sahip olup, bu alanda çalışan işçilerin çoğu çok fazla risk içeren ortamlarda çalışmalar yapmakta ve çeşitli tehlikelere maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle inşaat sektörü en çok ölümlü kazaların yaşandığı sektör olup, 2021 yılında yaşanan iş kazalarının yaklaşık %11,4’lük kısmını inşaat sektöründe yaşanan kazalar oluşturmaktadır. Bu oran diğer sektörlerle kıyaslandığında oldukça yüksek olup, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılması oldukça önemlidir. Sektördeki tüm tarafların bilinçlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yaşanacak iş kazalarının önlenmesi, maddi ve manevi kayıpların en aza indirilmesi mümkündür. Bu çalışma ile inşaat sektöründe karşılaşılan iş kazalarının İzmir ilinde çalışan inşaat işçileri açısından incelenmesi, elde edilen veriler ışığında inşaat sektöründe oluşan iş kazalarının nedenlerinin belirlenmesi ve bu kazalara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İzmir ilinde faaliyet gösteren 5 farklı inşaat firmasında çalışan toplamda 60 inşaat işçisine; üç bölümden ve 52 sorudan oluşan anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasının sonucunda; işçilerin %1,67’si işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almadığını, %56,7’si ise eğitim aldığını ancak bu eğitimin yeterli ve faydalı olmadığını belirtmiştir. İşçilerden %38,3’ü çalışırken kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmadıklarını, %58,3’ü işyerlerinde KKD kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir kontrol olmadığını ve %40’ı da KKD kullanmadıklarında işyerlerinden kendilerine herhangi bir yaptırım veya ceza uygulanmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca işçilerden %50’si çeşitli nedenlerden (maddi, ailevi ve kişisel sorunlar gibi) işlerine odaklanamadıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen bu veriler ışığında, iş yerlerinde KKD kullanımına ve kontrolüne yeterli önemin verilmediği belirlenmiş olup, iş kazalarının minimuma indirilmesi için KKD kullanımına yönelik sıkı kontrollerin ve cezaların uygulanması gerektiği, ayrıca işçilerin sosyal ve ekonomik mutlulukları artırılarak işlerine odaklanarak çalışmalarının sağlanması ile de iş kazalarının oranının azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. (Bu bildiri 1. sırada yer alan yazarın yüksek lisans tez çalışmalarından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İzmir İnşaat Sektörü, İş Kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Anket Çalışması 


Keywords: