BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selçuk NAS, Remzi FIŞKIN
GEMİADAMLARI İŞ KAZASI VERİLERİNİN TANIMLAYICI VE İLİŞKİSEL ANALİZİ
 
Bu araştırmanın amacı ticari gemilerde meydana gelen iş kazalarını tanımlamak ve analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye merkezli bir denizyolu taşımacılığı firmasından 2016-2019 yılları arasını kapsayan 148 adet kaza verisi elde edilmiştir. Elde edilen bu verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ortaya konmuş ve değişkenler arasında ki-kare ve ANOVA testi uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sonucunda gemi adamlarının en çok geminin açık güverte bölümünde iş kazasına maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, en sık iş kazasına maruz kalan gemi adamının usta gemiciler olduğu, kaza nedeni olarak hareketli cisim çarpmasının en önemli faktör olduğu, kesik ve delinme yaralanmalarının en sık maruz kalınan kaza tipi olduğu ve el, bilek ve parmakların en sık yara alan vücut bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan iş kazası yaşamış olan gemiadamlarının boy ve kilo bilgileri de elde edilerek beden kitle indeksi (BKİ) değerleri hesaplanmış ve iş kazaları ile BKİ değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre gemiadamlarının yaşadıkları iş kazalarında vücudun yaraya maruz kalan bölgesi ile BKİ değerleri arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. BKİ değeri normal değerin üzerinde olan (>25) yani aşırı kilolu veya obez sınıfına giren gemi adamlarının, alt ekstremite (diz, bacak, ayak bileği ve ayak) bölgesinden yaralanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan vücudun yaralanmaya maruz kalan bölgesi ile iş göremezlik durumu arasında da bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Özellikle alt ekstremite yaralanmalarında iş göremezlik durumunun ortaya çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemiadamı, İş Kazası, BKİ 


Keywords: