BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Battal DOĞAN
ÇALIŞANLARDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ GELİŞİMİ VE İŞ KAZALARININ AZALTILMASI
 
Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklı maddi ve manevi kayıplar tüm ülkelerde büyük sorun haline gelmiştir. Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi toplumların refah düzeyini artırmaktadır. Ancak bu faaliyetler iş kazasına neden olmaktadır. Son yıllarda proaktif yaklaşımların kullanıldığı risk yönetimi ile kazaların azaltılması hedeflenmektedir. Bütün işlerde güvenliğin ön plana çıkarılması güvenlik kültürü kazanılması ile olabilecektir. Güvenlik kültürü kazandırılması kazaların en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada iş kazalarının oluşumunu etkileyen faktörler incelenmiştir. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan istatistiklerindeki veriler kullanılarak iş kazaları farklı açılardan değerlendirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistikleri incelendiğinde çalışanların yaşı, cinsiyeti, yaşadığı şehir ve yaptıkları işlere göre uğradıkları kazalar farklılık göstermektedir. Son on yıldaki verilerde 2012 yılında 6331 sayılı yasanın kabul edildiği tarihten sonra kaza sayısında artışlar tespit edilmiştir. Bu durum yasa ile birlikte İş sağlığı ve güvenliği kayıtlarının düzenli hale geldiğini göstermiştir. Ülkemizdeki iş kazaların engellenmesi için tehlikeli durum ve davranışlar yok edilmelidir. Çalışanların tehlikeli davranışlarını engellemek için güvenlik kültürü önem kazanmaktadır. Ülkemizdeki iş kazalarını tamamen engellemek mümkün olmasa da çalışanlara kazandırılacak güvenlik kültürü yardımıyla en aza indirilmesi sağlanabilir. Devlet, işveren ve çalışanların güvenlik kültürü oluşumunda sorumlulukları bulunmaktadır. Bu üçlü yapı iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katkı sağlamadan sadece çalışanlara verilecek eğitimle kazaları engellemek mümkün değildir. Çalışanlara proaktif önlemlerle çalışma kültürü verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, İş Kazaları, İSG Eğitimi 


Keywords: