BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma ÇAVUŞ YONAR
ADLİ BİLİMLER LABORATUVARLARINDA ATIK YÖNETİMİ
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği; iş yerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir kavramdır. Bu kavram işveren ile işçinin birlikte eşgüdüm içerisinde yönetecekleri bir yapı olma özelliğini taşımaktadır. Bu yapının amacı, içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, verimi arttırmak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Sağlıklı bir ortamda çalışmanın tüm çalışanların hakkı olduğu, bu hususta işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi alması, araç ve gereçleri noksansız bulundurması ve çalışanların da işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldığı her türlü önleme uymakla yükümlü oldukları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nda açıkça ifade edilmektedir. Adli bilimler, adaleti sağlayarak topluma hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Adli laboratuvarlarda olay yerinden elde edilen bulgulara delil niteliği kazandırılmakta, olay yeri-mağdur ve şüpheli üçgeni arasındaki ilişkinin kurulması sağlanmaktadır. Adli laboratuvarların bu amaçlarını gerçekleştirirken tıbbi, kimyasal ve tehlikeli atıklar oluşturmaları kaçınılmazdır. Gelişen teknoloji ve hayat standartlarının yükselmesi ile atıklar miktar ve çeşit olarak her geçen gün artmaktadır. Her alanda olduğu gibi adli bilimler alanına da girmiş olan nanoparçacıkların üretiminde ve sonrasında oluşan nanopartikül ve nanomalzeme atıklarının doğada, insanlar, deniz hayvanları ve vahşi hayvanlar üzerinde kısa ve uzun vadeli etkilerinin yanı sıra bu maddelere akut veya kronik maruz kalmanın yaratacağı etki hali hazırda bilinmemektedir. Adli laboratuvar faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar, diğer atık türlerinden daha yüksek enfeksiyon potansiyeli taşımaktadır. Bu atıklar diğer atıklara oranla daha fazla yaralanma ve özellikle postmortem örneklere ait atıklar enfeksiyon riski taşıdıklarından doğru ve etkin yönetimleri gerekmektedir. Çevre ve insan sağlığı yönünden potansiyel birer tehdit olan bu atıkların sebep olabileceği hastalık ve kazaların önlenmesi ancak gerekli İSG önlemlerinin alınması ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple araştırmanın öncelikli amacı adli laboratuvarlarda hizmet sürecinde ortaya çıkan tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında karşılaşılabilecek tehlikelerin İSG açısından incelenmesidir. Bu tehlikelerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi için alınabilecek önlemler ve etkili atık yönetimi ile adli laboratuvarların ve belediyelerin üzerine düşen sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapılması çalışmanın ikincil amacını oluşturmaktadır. Adli bilimcilerin atık bertarafı konularının farkında olmaları önemlidir. Böylelikle mümkün olan her yerde, herhangi bir potansiyel tehlikeyi ve gereksiz kirliliği azaltmak için gereken önlemleri alabilirler. Bu çalışma ile adli laboratuvarlarda atıkların işlenmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda ilgili herkes açısından farkındalık yaratılması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli Laboratuvar, Atık Yönetimi, Atıkların Sınıflandırılması, Nanoatık 


Keywords: