BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gültekin COŞKUN, Gencay SARIIŞIK
ZEMİN KAPLAMALARININ KAYMA RİSK HARİTASININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ENDÜSTRİYEL FABRİKA ÖRNEĞİ
 
İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tehlikelerin önceden saptanması, risklere karşı alınacak önlemler için yöntem ve esasların belirlenerek, risklerin tam olarak ortadan kardırılması veya minimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, günümüzde birçok endüstriyel fabrikada risk analizlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği açısından ve aynı zamanda kanunlara uyum sağlamak için son derece önemlidir. İSG kapsamında risk analizi yapılırken ortam ölçümlerinin yanında artık günümüzde zemin kaplamalarınında kayma potansiyellerinin belirlenmesi için testler yapılmalıdır. Elde edilen veriler ışığında gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ülkemizde son dönemde çıkan yönetmelikler ve kanunlar çerçevesinde özellikle 5378 sayılı engelliler hakkında kanun ile erişebilirlik kapsamında kamu kurumları başta olmak üzere topluma açık ve kapalı alanlarda ve işletmelerde yaya yüzey zemin kaplamalarının özellikle ıslak ortamda kayma tehlikelerinin belirlenmesi ve güvenli hale getirilmesi hukuken zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, endüstriyel bir fabrika örneğinde çalışma alanında yaklaşık 28 farklı noktada ıslak ortamda TS EN 16165 Ek-D standardına göre zemin kaplamalarının dinamik sürtünme katsayısı değerleri ölçülmüş ve güvenlik sınıflaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin ise TS 13882 standardına istenilen sınıflamalara uygunluğu araştırılmıştır. Genel olarak bakıldığında birçok noktada zemin kaplamalarının güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler risk analizi ve zemin iyileştirme çalışmalarında kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Fabrika, Zemin Kaplaması, GMG 200, DCOF, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: