BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özcan ÖNEY, Selçuk SAMANLI
TÜRKİYE’DE MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE SEKTÖRDEKİ ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Madencilik sektörü yapısı gereği günümüzün en riskli işkollarından birisidir. Ülkemiz özelinde 2013-2017 yılları arasında bir değerlendirme yapıldığında toplam çalışan sayısı %16 artış gösterirken madencilik sektöründe hemen hemen aynı kalmıştır. Sektör bazında değerlendirme yapıldığında; kömür madenciliğinde çalışan sayısı %29,55 azalmasına karşılık metal madenciliğinde %15,42 artış meydana gelmiştir. Ölümlü iş kazaları açısından mevcut durum incelendiğinde; madencilik seköründe aynı dönemde toplam 701 çalışan hayatını kaybetmiştir. Çalışan kaybı en çok % 62,05 ile kömür madenciliğinde gerçekleşmiştir. Milyon ton üretim başına hayatını kaybeden işçi sayısı incelendiğinde; linyit madenciliğinde söz konusu ortalama 1,06 ve taşkömürü madenciliğinde ise 5,66 olmuştur. Bu oranlar dünyadaki başlıca kömür üreten ülke rakamlarına göre oldukça yüksektir. Madencilik sektöründe en çok ölümlü iş kazaları 10:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşmiştir. Bu kazalarda karşılaşılan ölümler en çok 30-34 yaşları arasında ve %19,40 oranında karşımıza çıkmaktadır. Mesleki deneyim ve çalışma süreleri açısından incelendiğinde ise; 7200 günden daha fazla süreli çalışanlarda iş kazası sonucu hayatını kaybetme oranının yüksek olduğu (%30,96) görülmektedir. Son yıllarda alınan tedbirlere karşın ölümlü iş kazalarında beklenen azalmaların henüz sağlanamamıştır. Bu nedenle, yer altı ve yerüstü maden işletmelerinde iş kazaların önlenmesine yönelik daha etkin tedbirlerin alınması gereklidir. Bu çalışmada; maden işyerlerindeki iş kazalarının istatiksel değerlendirilmesi yapılmış ve kazaların oluş nedenleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan veriler temelinde araştırılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Madencilik Sektörü, Ölümlü İş Kazası, İstatiksel Değerlendirme 


Keywords: