BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ÖZÇAĞ, Muammer ERDEN, Evrim ÇEVİK
TR32 BÖLGESİNDE İKTİSADİ YAPI İLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması çerçevesinde TR32 Bölgesi Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsamaktadır. Bu iller, ekonomi ve sosyo-kültürel bakımından birbirine benzer yapılara sahiptir. Fakat, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasına katkıları ve sektörel yapılarının dağılımları bazı farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, söz konusu illerdeki iş güvenliği uzmanlarının sınıf ve sayı dağılımlarının da farklı olması beklenmektedir. Çalışmanın amacı; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde iktisadi yapı ile iş güvenliği uzman sayıları ve sınıfları arasındaki ilişkileri incelemektir. Elde edilen sonuçlar; Denizli ilinde A sınıfı iş güvenliği uzman sayısının, Aydın ve Muğla’ya göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum, Denizli’de sanayi sektörünün Aydın ve Muğla’ya göre daha fazla ağırlığa sahip olmasıyla açıklanabilir. B sınıfı iş güvenliği uzman sayısının, Muğla ilinde fazla olduğu görülmektedir. Bu durum ise İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne göre çok tehlikeli işler grubuna giren mermer ocakçılığı faaliyetlerinin Muğla ilinde daha yoğun olarak gerçekleştirildiği ile açıklanabilir. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakma izinleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar mümkün olduğundan B sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli işler grubuna giren işyerlerinde görev yapabilmektedirler. C sınıfı iş güvenliği uzman sayısının ise Denizli ilinde en fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca bu üç şehirdeki uzman sınıfları karşılaştırıldığında en fazla C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TR32, Aydın, Denizli, Muğla, İş Güvenliği Uzmanı 


Keywords: