BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet İnce, Mehmet ALTUĞ
TEKSTİL KİMYASALLARININ DEPOLANMASINDA FINE-KINNEY METODU İLE RİSK DEĞERLENDİRME
 
Araştırmalar sonucunda işletmelerde meydana gelen iş kazalarının %50'sinin önlenebilir, %48'inin sistemsel ve bilimsel çalışmalarla önlenebilen, %2'sinin ise önlenemeyen iş kazaları olduğu belirlenmiştir. Endüstriyel işletmelerin birçoğunda kimyasal maddeler ile çalışma veya doğrudan kimyasal madde üretimi yapılmaktadır. Kimyasal maddelerin üretilmesi sevk edilmesi depolanması ve kullanılması iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem teşkil etmektedir. Risk analizleri işyerlerine ve çalışma şekillerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilmektedir. En fazla kullanılan risk analiz metotları başında L tipi matris, X tipi Matris ve Fine Kinney metodu gelmektedir. Fine-Kinney risk analizi değerlendirme yönteminde olasılık, sıklık (frekans), önem parametreleri (şiddet) ve ölçek parametreleri (risk skoru) vardır. Fine-Kinney risk analiz metodunun matris yöntemleri ile farklı daha uzun sürede hazırlanması, frekans ölçeğinin hesaba katılması ve daha detaylı hazırlanmasıdır. Bu çalışmada risk değerlendirme yöntemlerinden Fine-Kinney risk analizi metodu kullanılmıştır. Fine-Kinney metodu kaza oluşma olasılığı, zarar/sonuç yani şiddet parametresi ve tehlikeye maruz kalma sıklığını yani tehlike frekansını da içermektedir. Bu çalışmada risk değerlendirme yöntemlerinden Fine-Kinney risk analizi metodu kullanılarak risk değerlendirme uygulaması yapılmıştır. Hazırlanan risk analizi çalışmasında tehlikelerin meydana gelme ihtimali mevcut tehlike kaynaklarına, yapılan iş yoğunluğu, kullanılan ekipman çeşitliliği ve yoğunluğuna, çalışanların eğitim ve yeterliliklerine göre belirlenmiştir. Tehlikelerin meydana gelme sıklığı (frekans) alınan güvenlik önlemleri ve geçmişte yaşanılan iş kazaları dikkate alınarak belirlenmiştir. Tehlikenin şiddeti tehlikenin kaynağı, mevcut güvenlik önlemleri ve çevreye vereceği zarar dikkate alınarak belirlenmiştir. Risk değerlendirmede kimyasal depoda çalışanların sağlık ve güvenliğini, çevreyi tehdit eden risk faktörleri belirlenmiştir. Sonuç olarak toplam şiddet puanı 8855 ten 3025 e Tolerans gösterilemez risk 2 den 0 a, esaslı risk 3 den 0, önemli risk 21 den 0 indirilmiştir. Tüm riskler kabul edilebilir riskler grubuna indirilerek olası risk “54” ve önemsiz risk ”23” olarak belirlenmiştir. Yapılan iyileştirmeler sonucunda risklerin hepsi kabul edilebilir risk seviyesine indirilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-4745-9164

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, Fine-Kinney, Kimyasal Depolama, İş sağlığı ve güvenliği, 


Keywords: