BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Akgün YEŞİLTEPE
TEKSTİL ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI
 
Amaç: Bu araştırma, tekstil çalışanlarında iş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırma olarak planlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini, Araştırma, Tunceli sanayi bölgesindeki tekstil çalışanları oluşturmaktadır. Veriler, Ocak-Şubat 2022 tarihleri arasında 136 tekstil işçisi ile yüzyüze toplanmıştır. Tanımlayıcı bilgi formu, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma) kullanıldı. Verilerin normal dağılım göstermediği basıklık ile test edildi bakıldı.. SPSS 25 programı kullanılarak t testi ve One Way ANOVA analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan tekstil işçilerinde yaşam doyumu ortalaması 11.44±2.91; iş doyumu ortalaması 73.13±8.83 olarak saptanmtır. Yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu, çocuk varlığı, eğitim ve çalışma yılı, iş memnuniyeti ve alkol kullanımı ile iş doyumu ve yaşam doyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Uyku ve sigara kullanımı ile yaşam doyumu arasında; istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p<0.05) Sonuç: Bu araştırmada, tekstil işçilerinin iş doyumları ve yaşam doyumları orta düzeyin üstünde çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar; iş doyumu ile yaşam doyumu arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. İşverenler, çalışanlarına iş doyumunu arttırmaya yönelik eğitimler düzenlemelidir. Bu doğrultuda işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi sağlığı koruyup geliştirme çalışmalarına ağırlık vermelidir. Periyodik ve düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri ve muayeneleri ile sağlığı iyileştirmeye ilişkin yaklaşımlar başlatılmalıdır. ORCID NO: 0000-0002-4720-3118

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, yaşam doyumu, tekstil, işçi 


Keywords: