BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA, Zeynep YAMAN
TEKNOLOJİ KULLANIMININ İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN AZALTILMASINDAKİ ÖNEMİ
 
Araştırmanın ana amacı, teknoloji kullanımının iş güvenliği risklerini azaltmadaki kritik rolünü incelemektir. Çalışmanın kapsamı, farklı endüstrilerde faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanları ve bu alanlardaki iş güvenliği uygulamalarını içermektedir. Teknolojik çözümler, iş yerlerindeki çeşitli alanlarda riskleri azaltmak için kullanılmaktadır. Bu çalışma ayrıca, iş yerlerinin teknoloji kullanımını benimsemesi için gerekli politikaları ve yöntemleri ele almaktadır. Araştırma yöntemi olarak, literatür taraması ve alan çalışması bir arada kullanılmıştır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde gerçekleştirilen vaka çalışmaları incelenmiş ve bu iş yerlerinde uygulanan teknolojik çözümler değerlendirilmiştir. Bulgular, teknoloji kullanımının iş güvenliği alanında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Özellikle, otomasyon sistemleri, uzaktan izleme teknolojileri ve diğer dijital çözümler, çalışanların maruz kaldığı potansiyel riskleri azaltmada etkili olmuştur. Ayrıca, bu teknolojik çözümlerin iş yerlerindeki verimliliği artırdığı ve iş süreçlerini daha güvenli hale getirdiği gözlemlenmiştir. Teknoloji kullanımının iş güvenliği kültürünü geliştirmede ve çalışanların eğitiminde önemli bir araç olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, teknoloji kullanımının iş güvenliği risklerini azaltmadaki kritik önemi vurgulanmıştır. İş yerlerinin modern teknolojilere adapte olması, çalışanların güvenliğini artırırken iş süreçlerini daha etkili hale getirir. Bu çalışma, iş yerlerinin yöneticilerine, politika yapıcılara ve iş güvenliği uzmanlarına teknolojinin iş güvenliği alanındaki potansiyelini değerlendirmeleri için önemli bir rehberlik sunmaktadır. Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve çalışanların korunması açısından önemli bir adımdır. ORCID NO:0009-0002-5671-5403, 0000-0001-7076-7766, 0000-0003-0987-6685

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kullanımı, İş Güvenliği Riskleri, Endüstriyel İş Yerleri, Otomasyon Sistemleri, Uzaktan İzleme Teknolojileri, Dijital Çözümler, Çalışan Eğitimi 


Keywords: