BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
SAĞLIK KURUMLARINDA ATIK YÖNETİMİ VE STRATEJİK RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
 
Bu çalışma, "Sağlık Kurumlarında Atık Yönetimi ve Stratejik Risk Yönetiminin Önemi" başlığı altında gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın temel amacı, sağlık kurumlarında atık yönetimi süreçlerinin ve stratejik risk yönetiminin ne kadar kritik olduğunu analiz etmektir. Çalışmanın kapsamı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kurumları ve bu kurumlardaki atık yönetimi uygulamalarını içermektedir. Atık yönetimi süreçlerinin, atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm olanaklarının değerlendirilmesi ve tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde imhası gibi adımları içermesi de bu çalışmanın kapsamına dahildir. Araştırma yöntemi olarak, literatür taraması ve alan araştırması birlikte kullanılmıştır. Farklı sağlık kurumlarında gerçekleştirilen vaka çalışmaları incelenmiş ve bu kurumların atık yönetimi süreçleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın elde ettiği bulgular, atık yönetimi süreçlerinin ve stratejik risk yönetiminin sağlık kurumları açısından son derece hayati olduğunu göstermektedir. Özellikle, atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde imha edilmesi, çevresel ve halk sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, stratejik risk yönetimi uygulamalarının, olası atık yönetimi risklerini önceden belirlemede ve etkili bir şekilde yönetmede etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, sağlık kurumlarında atık yönetimi süreçleri ve stratejik risk yönetimi uygulamalarının önemi vurgulanmıştır. Bu stratejilerin etkili bir şekilde uygulanmasıyla, atıkların kontrol altına alınması ve olası risklerin minimize edilmesi mümkün olacaktır. Bu çalışma, sağlık sektöründeki yöneticilere, politika yapıcılara ve araştırmacılara bu alandaki önemli bir rehberlik sunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları Atık Yönetimi, Stratejik Risk Yönetimi, Çevresel ve Halk Sağlığı, Tehlikeli Atıklar, Geri Dönüşüm, Sağlık Sektörü 


Keywords: