BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAZA RİSK YÖNETİMİ VE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ
 
Bu çalışma, "Sağlık Çalışanlarında Kaza Risk Yönetimi ve Stratejik Planlamanın Önemi" konusunu ele almaktadır. Araştırmanın amacı, sağlık sektöründe çalışan personelin maruz kaldığı iş kazalarının etkili bir şekilde yönetilmesinin ve stratejik planlamanın ne kadar kritik olduğunu incelemektir. Çalışmanın kapsamı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kurumlar ve bu kurumlarda çalışmakta olan personeli içermektedir. Kazaların önlenmesi, yönetimi ve çalışan güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan stratejik planlamalar da bu çalışmanın kapsamındadır. Araştırma yöntemi olarak, literatür taraması ve alan araştırması bir arada kullanılmıştır. Sağlık sektöründeki farklı kuruluşlarda gerçekleştirilen vaka çalışmaları incelenmiş ve bu kuruluşlarda uygulanan kaza risk yönetimi stratejileri değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, kaza risk yönetimi ve stratejik planlamanın sağlık çalışanlarının güvenliği açısından son derece kritik olduğunu göstermektedir. Özellikle, belirlenmiş risklerin önceden tespiti ve etkili bir şekilde yönetilmesi, kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, stratejik planlamaların, sağlık kurumlarının güvenlik kültürünün geliştirilmesinde ve çalışanların eğitiminde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, sağlık sektöründe çalışanların güvenliği için kaza risk yönetimi ve stratejik planlamaların hayati öneme sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu stratejilerin etkili bir şekilde uygulanmasıyla, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların güvenliği sağlanabilir. Bu çalışma, sağlık sektöründeki yöneticilere, politika yapıcılara ve araştırmacılara bu alandaki önemli bir rehberlik sunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Kaza Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Sağlık Çalışanları, İş Kazaları, Güvenlik Kültürü, Sağlık Sektörü 


Keywords: