BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erman AYDIN, Elif IŞIK DEMİRARSLAN, Osman YALAP
ONLİNE EĞİTİMDE AKADEMİK PERSONELİN YAŞADIĞI PSİKOSOSYAL RİSKLERİN İŞ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada, yükseköğretimde akademik personelin uzaktan eğitim süreçlerinde karşılaştığı psikososyal risklerin, iş verimlilikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bilindiği üzere günümüz pandemi ve doğal afetler sebebiyle eğitim öğretim süreçleri sekteye uğramaktadır. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetlerinin online/uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmesi gerektiği durumlar olmaktadır. Ancak, online eğitim süreci örgün/yüz yüze eğitim verilen kurumlarda doğrudan geçilebilecek bir yöntem olmaması sebebiyle hem öğrenci hem de akademisyenler üzerinde sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sebeplerden önemli bir bölümü akademisyenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlardan oluşmaktadır. Bu amaçla, çalışma evreni olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi seçilerek, üniversite akademik personeli üzerinde gönüllülük esasına dayalı olmak üzere geçerliliği ve güvenirliliği literatürde ispatlanmış olan Kopsor ölçeği (Kopenhag psikososyal risk değerlendirme ölçeği), Performans ölçeği ve Zoom yorgunluk ölçeği uygulanarak, online eğitimdeki yaşadıkları psikososyal risklere göre iş verimlerinin saptanması amaçlanmıştır. Belirtilen ölçeklerin kullanımı ile çalışmaya katılan akademisyenlerin verdiği cevaplar göz önüne alınarak SPSS.21 paket programı aracılığıyla veriler işlenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, zoom yorgunluğu arttıkça psikosoyal riskler artmakta ve iş verimliliğini düşmektedir. Ayrıca psikososyal risklerin artması da akademisyenlerin performansını düşürmektedir. Psikososyal risklerin ve Zoom yorgunluğunun iş verimliliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu görülmektedir. Psikososyal risklerin etkisi Zoom yorgunluğuna göre daha düşüktür ve bu iki değişken iş verimliliği üzerine anlamlı farklılıklar oluşturmuştur. Akademisyenlerin online eğitim süreçlerinde yaşadıkları bu sorunlara yönelik, zaman planlaması yapılması, hobilere ve kendilerini iyi hissedecekleri programlara yer vermeleri önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-9568-1966

Anahtar Kelimeler: Kopsor, Psikososyal Risk, İş Verimliliği, İş Sağlığı, Uzaktan Eğitim 


Keywords: