BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih SEYHAN,Münevver YAKUT
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LABORATUVARLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖRNEK HÜCRE KÜLTÜR LABORATUVAR ÇALIŞMASI
 
İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışma hayatındaki bireylerin çalışma ortamından ve yapılan işten dolayı karşılabilecekleri riskleri belirlemek, bu risklerin çalışanlara verebileceği zararları yok etmek için çalışmalar yapan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmaların temel amaçlarından birisi de çalışanlarda ve işletmede isg bilinci oluşturmaktır. Moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında çalışanlar çeşitli risk faktörleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu risk faktörlerin başında biyolojik ajanlardan kaynaklı biyolojik risk faktörleri gelmektedir.Çalışanların risklerden korunabilmesi için biyogüvenlik önlemlerinin alınması gereklidir. Bu çalışmada moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarındaki çalışanların isg mevzuatına göre maruz kaldıkları tehlike ve riskleri tespit etmek, çalışanları bunlardan korumak için gereken önlemleri ve bu önleyici faaliyetlerin nasıl yapılması gerektiği amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarı’na bağlı olan hücre kültür laboratuvarında Check List yöntemiyle ortam kontrolü yapılmış, Elmeri gözlem formlarıyla güvenlik endeksi hesaplanmıştır. Tehlike ve riskler L Tipi Matris ve Fine Kinney Risk Analiz Yöntemiyle analiz edilmiştir. Cihaz ve makinelerin analizi HTEA Yöntemiyle yapılmıştır. Bunun akabinde benzer pozisyonlardır.Elmeri risk endeksi %54 olarak bulunmuş olup, laboratuvarın Elmeri güvenlik koşulları standartlarını karşıladığı görülmüştür. 5x5 L tipi Risk Analiz Yöntemi ile analistin tecrübesine göre olasılık ve şiddete göre puanlama yapılabilmesi dolasıyla sağlıklı analiz yapılamadığı görülmüştür. Buradaki skorların 20-25 arasında değerler aldığı görülmüştür. Referans alınan çalışanlarda yapılan Reba skoru 12, Rula skoru ise 6 olarak bulunmuştur. İyileştirme sonrası Reba skoru 7, Rula skoru 5 olarak bulunmuştur. Mevcut bilgiler ışığında hücre kültürü laboratuvarında bazı iyileştirmelerin yapılabileceği ve çalışanlara ilgili İSG eğitimlerinin verilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İsg, Biyogüvenlik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı 


Keywords: