BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilüfer SUNGUR
MİMARİ RESTORASYONDA YAŞANAN İŞ KAZALARINA DAİR BİR İNCELEME
 
Bu bildiri mimari restorasyonda yaşanan iş kazalarının incelenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapı işleri grubunda olan mimari restorasyon ile ilgili genel bilgi verilmiştir. İş kazası ve nedenleri ile ilgili genel bilgi verilmiştir. Ulusal haber sitelerine konu olan ve restorasyon işi sırasında yaşanan iş kazaları tespit edilmiştir. Yaşanan iş kazaları incelenmiştir. Mimari restorasyon, tarihi ve kültürel değeri olan mimari yapıların aslına uygun bir şekilde dönemin malzeme ve yapım tekniklerine bağlı kalarak korunması, onarılması, işlev kazandırılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılmasıdır. 2010 - 2020 yılları arasında restorasyon işlerinde yaşanan ve ulusal haber sitelerine konu olan on üç iş kazası tespit edilmiştir. Yaşanan bu kazalarda beşi çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu kazalardan yedisi iskelede çalışırken meydana gelmiştir. İskelenin çökmesi ve iskelenin üzerinden düşme en yayın kazaya yol açan durumlardandır. İş kazalarının iki temel nedeni vardır. Bunlar güvensiz davranış ve güvensiz durumdur. Yaşanan her on kazanın sekizi güvensiz davranış nedenlidir. Kurallara uymamak en bilinen güvensiz davranış nedenlerinin başında gelmektedir. Yapılan incelemeden hareketle mimari restorasyonda iskele kullanılarak yüksekte yapılan restorasyon çalışmaları yüksek tehlike ve ciddi yaralanma riski barındırmaktadır. Yapı işleri NACE Rev2 Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre çok tehlikeli sınıftadır. Bu iş sınıfı için çalışanların iş güvenliği bilinçleri arttırılmalı, güvensiz davranışta bulunmaları önlenmeli, standart, bakımlı iş ekipmanı kullanılmalı, işverenlerin özellikle yüksekten düşme önleyici tedbir almalarını sağlayacak sistemler kurulmalı, denetim mekanizması daha sık işletilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Güvensiz davranış, İnşaat, İş kazası, Mimari restorasyon 


Keywords: