BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet TUNÇ, Ramazan SOLMAZ
KİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE LABORATUVAR GÜVENLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
 
Bu çalışmada Bingöl Üniversitesi Kimya Araştırma Laboratuvarlarında tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışan akademik personel ve lisansüstü öğrencilerine 5 adet kişisel bilgi ve 37 adet iş sağlığı ve güvenliği ile laboratuvar güvenliği bilgilerini ve tutumlarını tespit etmeye yönelik toplam 42 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu çalışmanın evreni Bingöl Üniversitesi Kimya Araştırma Laboratuvarlarında çalışan 87 kişiden (n=87) oluşmaktayken, örneklem bu formu dolduran ve evrenin %60,91’ine denk gelen 53 kişiden oluşmaktadır. Salgın koşullarından dolayı çalışanlarla yalnızca çevrimiçi ortamda paylaşılabilen anket formu uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, tanımlayıcı istatistik teknikleriyle ortalama, frekans ve yüzde analizi yapılarak incelenmiştir. Bunun yanında kişisel bilgilerin olduğu yaş, cinsiyet, laboratuvar tecrübesi, iş güvenliği eğitiminin alınıp alınmadığı ve alındıysa en son ne zaman alındığına dair bağımsız değişkenler; iş sağlığı ve güvenliği ile laboratuvar güvenliği bilgileri bağımlı değişkeni ile karşılaştırılmış ve p<0,05 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlılık seviyeleri incelenmiştir. Ankete katılanların %96,2’si 26 ile 49 yaş aralığında, %71,7’si erkek ve %41,5’i on yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Ayrıca katılımcıların %71,7’si iş güvenliği eğitimi almış, bunların %60,5’i eğitimi son bir yılda almıştır. Araştırma sonucunda çalışanlara daha etkili İSG eğitimleri verilmesi ve laboratuvarda gıda tüketmemeleri, çalışırken mümkün olduğunca daha az tehlikeli kimyasalları tercih etmeleri, tehlikeli kimyasallarla çalışırken de yalnız çalışmamaları, kimyasalları tehlikelilik özelliklerine göre depolamaları, acil durumlarda ulaşılması gereken telefonlar gibi konularda bilgilendirilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisan tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, araştırma laboratuvarı, kimya 


Keywords: