BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayhan YANGEL, Zeynep Dere YAMAN, Furkan Abdurrahman SARI
İŞ YERLERİNDE ERGONOMİNİN ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
2012 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı güvenliği kanunun ikinci maddesi gereği tıpkı özel sektör gibi kamu çalışanları da iş sağlığı güvenliği kanunun hükümlerine tâbi olmuşlardır. Özellikle kamu çalışanları yoğun olarak ofislerde çalıştıkları için ofislerdeki ergonominin iş sağlığı açısından önemi artmaktadır Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma hayatının öncelikli şartı olmakla beraber şimdiye kadar meydana gelmiş iş kazaları ve meslek hastalıklarının gayri safi yurtiçi hâsılamızın 50 milyar lirasını alıp götürdüğü tahmin edilmektedir. Maddi kayıplar, telafi edilebilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler, bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için bir öncelik olarak görülmelidir. Çalışma ortamında insanın sağlık ve güvenliğini sağlamayı temel alan ergonomi bilimini amaç ve yaklaşımının gerekli yönlerini birleştiren ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse: Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanımı için, insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkındaki bilgileri ortaya çıkararak bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanmaya yarayan bilim dalıdır şeklinde ifade edilmelidir. Bu çalışmada ergonominin çalışan sağlığı ve performansı üzerine etkilerinin açıklanabilmesi adına Sakarya Üniversitesi ve Serdivan Milli Eğitim Müdürlüğü ofis çalışanı personeline yönelik olarak anketler yapılmıştır. Yapılan anketlerde genel sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği dikkate alındığında, ergonomi kelime anlamının bilinmesine rağmen çalışanların bu konuda eğitim almadıkları, çalışma hayatındaki risk faktörlerini bilmedikleri için çalışanların kas iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma durumları yüksek olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, İş Sağlığı Güvenliği, Ofis, Verimlilik 


Keywords: