BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar YEŞİLGÖZ
İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN KAZAYI OLUŞTURAN UNSURLAR AÇISINDAN ANALİZİ
 
İş kazası tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde de önemli bir kavramdır. Ülkemizde iş kazaları sonucu her yıl çok sayıda çalışanın yaralanıp veya hayatını kaybetmesi iş kazalarını önemli bir sorun haline getirmektedir. Her yıl yaşanan iş kazaları önemli can kayıplarına yol açmasının yanında aynı zamanda üretim kayıplarıyla birlikte ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. İş kazaları sonucu oluşan maliyetlerin azaltılması ancak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla iş yerlerinde çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamıyla sağlamakla mümkündür. Bu kapsamda yapılan çalışmada 2015-2020 yılları arasındaki SGK istatistiklerindeki iş kazası sonucu iş göremez hale gelen ve ölen sigortalı sayıları incelenmiştir. Buna göre olayı normal seyrinden saptıran ve kazaya sebebiyet veren olaylara(sapma) göre iş kazası geçirenler ve iş kazası sonucu ölen sigortalılarının sayılarının belirtilen yıllar içerisindeki incelenmesi iş kazalarına sebebiyet veren olayların bilinmesi ve alınacak önlemlerin etkili olabilmesi açısından önemlidir. Kaza geçiren çalışanların iş kazası az öncesi zamanda ve kaza anında yürüttükleri faaliyetlere göre iş göremez hale gelen ve ölen sigortalı sayılarının incelenmesi hangi faaliyetler sonucunda kazaların sıklıkla yaşandığını ortaya koymaktadır. Böylelikle iş kazalarına ait istatistiki verilerinin değerlendirilmelerinin yapılması iş kazalarının önlenmesinde önemli bir yol gösterici olabilmektedir. Ayrıca iş kazası istatistiki verilerinin incelenip analizinin gerçekleştirilmesi yürütülen veya yürütülecek iş güvenliği çalışmalarına da yön göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, İş Güvenliği, Olay, İş Göremezlik 


Keywords: