BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN
BİYOLOJİK İZLEME: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAŞAMSAL BİR ARAÇ
 
Biyolojik izleme, iş yerlerinde çalışanların maruz kaldığı kimyasal, biyolojik veya fiziksel etkenlerin organizmaların (genellikle insanların) biyolojik materyallerindeki seviyelerini izlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, işçilerin potansiyel sağlık risklerini belirlemek, bu risklere yanıt olarak alınması gereken önlemleri tanımlamak ve uzun vadeli sağlık sonuçlarını değerlendirmek için kullanılır. Biyolojik izleme genellikle kan, idrar, tırnak, saç, tükürük gibi biyolojik örneklerin analizi yoluyla gerçekleştirilir. Biyolojik izlemenin temel amacı, işyerlerindeki maruziyeti değerlendirmek ve işçilerin sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almak için güvenilir ve kesin veriler sağlamaktır. İş yerlerindeki maruziyetleri izlemek için biyolojik izleme, çeşitli kimyasal maddelere, ağır metallere, toksinlere, biyolojik tehlikelere ve diğer potansiyel risklere karşı kullanılır. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla alınan önlemleri içeren geniş bir disiplindir. İş yerlerinde çalışanların maruz kalabileceği kimyasal, biyolojik, fiziksel, ergonomik ve diğer potansiyel tehlike ve risklerin belirlenmesi, bu risklere karşı önlemlerin alınması ve çalışan sağlığının korunması, iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarından biridir. Risklerin izlenmesi ve yönetilmesi bağlamında, biyolojik izleme, işçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu izleme yönteminin etik, gizlilik ve maliyet gibi bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle, biyolojik izlemenin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçlarının iş sağlığı ve güvenliği politikalarına entegre edilmesi büyük bir önem taşır. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında biyolojik izlemenin rolü ele alınmış ve biyolojik izlemenin işyerindeki bir sorunun üstesinden gelmede nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır. Ayrıca, biyolojik izlemenin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi, potansiyel faydaları ile sınırlılıkları incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik izleme, İş sağlığı ve güvenliği, Risk yönetimi, Sağlık 


Keywords: