BİLDİRİ DETAY

Adem ERGÜL, Ömer Faruk ÖZTÜRK
2013-2017 YILLARI ARASINDA ÇANAKKALE İLİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL VERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG); çalışma hayatında çalışanların iş kazası ve meslek hastalığından korunmaları için alınması gereken tedbirler bütünü olarak tanımlanabilir. Sanayi ve teknolojinin her geçen gün hız kazanması, üretim sürecinin gelişim göstermesine paralel olarak günlük yaşantısının çoğunu çalışma ortamında geçiren çalışanların işlerini yaptıkları sırada birçok tehlike ve riskle karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu iş kazaları ve meslek hastalıklarının güvensiz iş ortamlarından (tehlike durum) ve çalışanların güvensiz davranışlarından (tehlikeli hareket) kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), her yıl yayınlanan istatistiksel verilerine göre ülkemizde binlerce çalışan iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kısmi – geçici/sürekli - tam iş göremez hale gelmekte veya hayatını kaybetmektedir. İş kazalarının önlenmesi, koruyucu güvenlik önlemlerinin alınması, çalışma yaşamındaki ölümlerin ve ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması veya en azından asgari bir düzeye indirilmesi için iş kazası istatistiki verilerinin incelenmesi ve incelenen bu kazaların sonucunda alınması gereken tedbirlerle daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma hayatına katkı sunabilir. Bu çalışmada, iş kazalarının nicel analizi için SGK’nın yayınlamış olduğu istatistik verileri kullanılarak 2013-2017 yılları arasında Çanakkale ilinde meydana gelen iş kazalarının geçici iş göremezlik süresi ve ölüm sayıları ile birlikte Kaza Olabilirlik Oranı (KOO), Kaza Sıklık Oranı (KSO) ve Kaza Ağırlık Oranları (KAO) analiz edilerek meydana gelen iş kazalarının istatistiksel verileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları, SGK 


Keywords: