BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeliz MERCAN, Gökçe ÇAKMAK
ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada üniversitede çalışan akademik ve idari personelin depresyon düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipte olan araştırma Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi’nde çalışan 67 akademisyen ve idari personel ile yürütülmüştür. Veriler Sosyodemografik Form ve Beck Depresyon Envanteri yardımıyla yüz yüze toplanmıştır. Araştırma için etik kurul izni ve ilgili kurum izinleri alınmıştır. SPSS 22.0 programı kullanılan analizlerde tanımlayıcı testlerden ve Mann Whitney-U Testinden yararlanılmıştır. Yaş ortalaması 34,10±6,97 (Range:24-64) olan katılımcıların %64,2’si erkek, %59,7’si evli, %64,2’si yüksek lisans/doktora mezunudur. Katılımcıların %78,7’si Üniversitenin Fakültelerinde çalışmakta, %70,1’i akademisyen olarak görev yapmaktadır. Çalışanların %11,9’unda herhangi bir kronik veya sistemik hastalık vardır. Akademik ve idari personelin Beck Depresyon Envanteri skoru ortalaması 5,62±5,55 (Range: 0-26) belirlenmiş; kesme noktalarına göre %79,1’inde depresyon yok iken, %4,5’inde orta düzeyde, %16,4’ünde hafif düzeyde depresyon saptanmıştır. Katılımcılar arasında evli olmayanların evli olanlara göre ve idari personelin akademik personele göre depresyon düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek belirlenmiştir (p<0,05). Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, çalıştığı yer ve herhangi bir kronik veya sistemik hastalık varlığı ile Beck Depresyon Envanteri skoru arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (p>0,05). Genel olarak akademik ve idari personelin Beck Depresyon Envanteri skorları çok düşük düzeydedir. Yaklaşık her beş katılımcıdan birinde düşük veya orta düzeyde depresyon vardır. Katılımcılar arasında çalışma şekli ve medeni durum depresyon düzeylerinde belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Akademik Personel, İdari Personel, Üniversite Çalışanları 


Keywords: