BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Özdemir, Ayhan ONAT
TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARININ EKONOMİYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Ekonomik büyüme oranları ülkenin üretim kapasitesinde artışları göstermektedir. Ülkelerin üretimlerindeki artışlar sanayi sektörlerindeki pozitif yönlü artışları desteklemektedir. Ülke sanayileşme düzeyindeki ivmeli yükselişler ülkelerin gelişmişlik seviyelerindeki ilerleyişinin ve istihdam artışının önemli göstergelerindendir. Ancak ülkelerdeki sanayileşmenin artması toplumsal refah seviyesinin ve insanların tatmin düzeylerinin yükselmesini sağlamasının yanında iş kazalarının ve iş kazalarına bağlı ölümlerin artmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iş kazalarını önlemek yada olabileceği kadar azaltmak için her yıl yeni standartlar geliştirilmesi, yeni kanunlar çıkarılması ve yeni eğitim yöntemleri geliştirilmesine rağmen yıllar geçtikçe iş kazaları sürekli artmaktadır. İş kazaların azaltmak veya sonlandırmak için alınan önemlere yeterli düzeyde duyarlık gösterilmemesi ve çalışanların eğitimsizliği büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu zorluklar nedeniyle her geçen yıl iş kazaları ve bu kazaların sebep olduğu ölümlerin hem kişisel gelir azalmasına hem de iş gücü eksikliği ile ülke ekonomine olumsuz etkisine neden olmaktadır. Bu çalışmada normal dağılım analiz sonuçlarına göre non-parametrik analizler kullanılarak iş kazaları, iş kazalarından kaynaklı ölümler, büyüme oranları, sigortalılık sayısı ve gayri safi yurtiçi hasıla değerleri incelenerek iş kazalarının ekonomiye etkisi araştırılmıştır. Analizler sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Özellikle iş kazaları ölümleri ile ekonomik büyüme değişkenlerinin anlamlılık değerleri 0,05 anlamlılık değerinden küçük olduğu ilkesine dayanarak bu iki değişken arasında %92 oranında bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Ekonomi, Non-Parametrik Analizler 


Keywords: