BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semra BAYHUN , Güliz BÜLBÜL, Emel BASUT, Mehmet ÖZDEMİR, Ayhan ONAT
TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ PANDEMİ SÜRECİNDE COVİD-19 ODAKLI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
 
Küresel boyutta karşılaştığımız krizlerden biri olarak kabul edilen (Covıd-19) salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi olumsuz etkilere neden olmuştur. Covid-19 ile ilgili bilimsel araştırmalar gün geçtikçe literatüre eklenmektedir, lakin sebep olabileceği etkileri açısından hala birçok olguyla da karşımızda durmaktadır. Tüm insanlığı hedef alan ve cinsiyet, ırk, etnik köken, yaş ayırt etmeyen; ancak geride toplum bazlı kaygıları, dolayısı ile izole yaşama gereği doğuran bir durum olarak hayatımıza yansımaktadır. 2019 Yılında Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlayan virüs salgını hem Ülkemiz için hem de Dünya Ülkeleri için ciddi bir tehlike olmuştur. Bu salgın, özellikle çalışma hayatı göz önüne alındığında, sadece sağlık odaklı olmayıp, fizyolojik riskleri dışında psikolojik olarak çalışma hayatı içinde birçok iş kolunda ciddi etkilere neden olmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte, sigorta kapsamında bulunan çalışanların, yürütmekten sorumlu oldukları işle ilgili faaliyette bulundukları sırada ve sonrasında sağlık ve güvenlik koşullarını tehlikeye sokması, bedenen ve ruhen iyilik hallerinin bozulmasına sebebiyet vermesi olağan koşulların ortadan kaldırılması amaçlanır. Çalışmaya Marmara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli fakültelerindeki görevli temizlik çalışanlarından 50 kişilik katılım olmuştur. Anket çalışma grubuna 24 kadın, 26 erkek katılımcı katkı sağlamıştır. Tanımlayıcı faktör analizi bulgularına ve Cronbach alfa değerine bakılarak kullanılan ölçek güvenilir ve geçerlidir. Bu anket çalışmasının amacı, Covid-19 virüs salgının yüksek oranda etkilediği çalışma gruplarından birisi olan temizlik personellerinde Covid-19 farkındalığını değerlendirmek ve çalışma koşullarından kaynaklanan ilave risklere iş sağlığı ve güvenliği açısından çözüm üretmektir.

Anahtar Kelimeler: atık yönetimi, covid-19, çalışan, iş sağlığı ve güvenliği 


Keywords: