BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra ŞEN, Yeliz MERCAN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISININ UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
 
Bu araştırmada sağlık çalışanlarında kas iskelet sistemi (KİS) ağrısının uyku kalitesi ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırma Kırklareli’nde Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında 408 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi yardımıyla yüz yüze toplanmıştır. Araştırma için etik kurul izni ve ilgili kurum izinleri alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı testler, Ki-kare testi, Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Elde ettiğimiz bulgulara göre sağlık çalışanlarının %68,9’u kadın, %55,4’ü 35 yaş ve üzerinde, %75,5’i lisans ve üzeri eğitimli, %63,0’ı hemşire/ebe, %75,7’si ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışmaktadır. Katılımcıların şimdiye kadar ve araştırma sırasındaki KİS ağrı prevalansı sırasıyla %93,9, %72,8’dir. Çalışanların %66,4’ü kötü uyku kalitesine sahiptir. Cinsiyet, yaş, meslek, çalışılan kurum, nöbet tutma durumu, sigara içme durumu, şimdiye kadar ve araştırma sırasındaki bel ağrısı ile uyku kalitesi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Bazı özelliklere göre düzeltildiğinde sağlık çalışanlarının kötü uyku kalitesine sahip olma olasılığı şimdiye kadar KİS ağrısı olanlarda 4,028 kat (OR, %95 GA: 1,579;10,278), araştırma sırasında KİS ağrısı olanlarda 2,156 kat (OR, %95 GA: 1,286-3,616) fazladır. Sağlık çalışanlarında KİS ağrısı ve kötü uyku kalitesi prevalansları yüksek düzeydedir. Çalışanlarda uyku kalitesi bazı sosyodemografik ve mesleki özelliklerden etkilenmektedir. Şimdiye kadar ve araştırma sırasında KİS ağrısı kötü uyku kalitesi riskini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uyku Kalitesi, Kas İskelet Sistemi Ağrısı, Sağlık Çalışanları 


Keywords: