BİLDİRİ DETAY

Oğuzhan YÜCE, Görsel KIRAŞ, Ersin YILDIZ
RİSK ETKİ VE OLASILIK PUANLARININ TEKİL DEĞER AYRIŞTIRMASI YÖNTEMİYLE SEKTÖREL KARAKTERİSTİKLERE GÖRE ÖNERİLMESİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin belirlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir. Risk analizi kısmında riskin etki ve olasılık puanları belirlenmektedir. Faaliyet alanları benzerlik gösteren işletmelerde riskler, risklerin etkileri ve olasılıkları da benzerlik göstermektedir. Faaliyet alanları birbirinden farklı olan işletmelerde ise ortak risklerin etki ve olasılık puanları çoğunlukla birbirinden farklılık göstermektedir. Bu çalışmadaki amaç, risk etki ve olasılık puanlarını faaliyet alanlarına göre sunabilen bir öneri sistemi geliştirmek ve boyut indirgeme yöntemi olan Tekil Değer Ayrıştırması yöntemini İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işletmektir. Sunulan yaklaşımda, farklı sektörlerde bulunan ama sektörel bazda ortak süreçleri ve ortak riskleri olan işletmeler kapsamında tasarlanmış bir veri kümesi kullanılmıştır. Bu çalışmada risk etki ve olasılık puanlarını içeren bu veri kümesi üzerinde Tekil Değer Ayrıştırması yapılmıştır. Ayrıştırma sonucunda elde edilen birimdik sağ-tekil vektörler, risk etki ve olasılık puan verileri için bir koordinat sistemi oluşturmuştur. Bu şekilde sektörel karakteristikler belirlenmiş ve belirlenen karakteristik özelliklere göre benzer karaktere sahip işletmelerin risk etki ve olasılık puanlarının birbirine yakınsaması sağlanarak puanlar önerilmiştir. İşletilen yöntemin çıktıları, bulgular ışığında değerlendirilmiş ve önerilen puanların sektörel karakteristiklere uygunluğu ortaya konulmuştur. Böylece risklerin etki ve olasılık puanlamaları için harcanan zaman kısalmış, sektörel bilgi transferi sağlanmış ve risk yönetimi daha etkin yapılabilir hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Boyut İndirgeme, Risk Analizi, Öneri Sistemi 


Keywords: