BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tufan ÖZTÜRK
COVİD-19 KAYNAKLI PANDEMİ SÜRECİ SONRASI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BEKLENEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Dünyada hızlı şekilde yayılan KOVİD-19 ülkelerin mal ve hizmet üretimini etkilemiştir. Bu kapsamda, birçok sektör üretim kapasitesini azaltmıştır. Azalan bu üretim kapasitesiyle birlikte işyerlerindeki çalışan sayıları, kullanılan makine, malzeme, yöntem, yönetim sistemleri ve çevre değişiklikleri meydana gelmiştir. Geçmişten günümüze dünyayı etkileyen başka pandemik durumların varlığı bilinen bir gerçektir. Bu pandemik durumlar, bazen toplumda gelişen sürü bağışıklığı ile bazen de tıbbı yöntemlerle son bulmuştur. Bu nedenle önümüzdeki dönemde KOVİD-19 pandemisi de geçmişteki benzerleri gibi dünyadaki etkisini kaybedecektir. Yaklaşık olarak bir yıldır etkisini gösteren pandeminin sona ermesiyle, üretimin hızlı bir şekilde eski kapasitesine dönmesi beklenen bir durumdur. Pandemi dönemi sonrası beklenen hızlı ve fazla kapasiteli üretimin de beraberinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını artıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada; iş kazalarının ortaya çıkmasını etkileyen insan, makine, malzeme, yöntem, yönetim ve çevreden kaynaklı tehlike ve riskler belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen bu risklerin azaltılması için karar alıcılara önerilerde bulunulmuştur. Yöntem olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında kabul görmüş 5M+E olarak bilinen bir yöntem kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda; olası iş kazaları üzerinde insan, makine ve malzemelere bağlı faktörlerin diğer faktörlere göre daha çok etkili olacağı, yöntem, yönetim sistemi ve çevre faktörlerinin diğer faktörlere göre daha az etkili olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak hızlı ve tam kapasiteli üretime başlanmadan, bu faktörlerden kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş kazaları, Meslek hastalıkları, Pandemi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 


Keywords: