BİLDİRİ DETAY

Murat TAŞOCAK, Ceneyt ŞENSOY
KAYNAKLI İMALAT BİRIMINDE FıNE KıNNEY METODU ILE RISK ANALIZ DEĞERLENDIRMELERININ YAPıLABILIRLIĞI
 
Tanker Silo fabrikasında kaynaklı imalat biriminde olası risklerin tespit edilmesi risk değerleri, ihtimal, ve frekans katsayı tespiti ile sonuçların derecelendirmesi yapılmıştır. Bu durum için ihtimal skalası, maruziyet skalası ve etki zarar sonuç skalası ortaya koyulmuştur. Oluşan risk değerleri sonucunda eylem planı çıkartılmıştır. Fine Kinney metodu ile yapılan bu çalışmaların fabrika içerisinde yaşanabilecek olası iş kazaların, meslek hastalalıkların ve ölümcül kazaların olay öncesinde tespit edilip yorumlanmasında ve risklerin sınıflandırılmasında diğer yöntemlere göre daha soyut değerler içerdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda analiz sonucunda elde edilen verilerden risk sıralamasına göre aksiyonlar netleştirilmiştir. Yapılacak aksiyonlar için ekip kurulmuş bu ekiple birlikte olası tüm riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılmıştır. Mevcut durum ve risk analizi sonrası durum karşılaştırılmıştır. Risklerin oranın ne derece azaldığı tespit edilmiştir. Alınan aksiyonların sonuçlarının doğru ve yararlı olduğunu tespit edebilmek için çalışan görüşüne başvurulmuştur. Bu doğrultuda 10 kişilik çalışan grubuna 10'ar soru yöneltilerek risklerin sonuçları irdelenmiştir. Anket sonuçları irdelenerek Fine Kinney metodunun personeller üzerinde olumlu/olumsuz sonuçları değerlendirilerek yorumlanmıştır. Yapılan yorumlar neticesinde çalışma tamamlanmıştır. Bu durum fabrika içerisinde tüm birimlere yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. İyileştirme oranları hesaplanmış yapılacak işlemlerin Faz 1 ve Faz 2 olarak iki gruba ayrılarak sürecin sürekliliğinin sağlanması hedeflenerek gerekli aksiyonlar hızlıca alınmıştır. Fazların tamamlanması ile tüm olası risk haritası çıkarılmış ve nihai sonuçlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fine Kinney Metodu, ISIG, Risk 


Keywords: