BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sait SÖNMEZ, Celalettin ÇEVİK, Aysel ÖZDEMİR
KAPSAMLI İŞ GEREKSİNİMLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE SÜRÜMÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
 
Bu çalışmada Kapsamlı İş Gereksinimleri (CWN) Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Metodolojik tipteki araştırma 18 yaş ve üzeri çalışan 308 yetişkinle görüşülerek yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, İş Stresi Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ve Kapsamlı İş Gereksinimleri ölçeği kullanılarak Google Forms üzerinden çevrimiçi toplanmıştır. Kapsamlı İş Gereksinimleri Ölçeği çalışanların işle ilgili gereksinimlerini belirlemek amacıyla geliştirilen, dört alt boyut ve 18 maddeden oluşan 5’li Likert tipte bir ölçektir. Ölçekte yüksek puanlar kapsamlı iş gereksinimleri düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir. Ölçek maddelerinin Türkçeye uyarlamasında standart yöntemler kullanılmıştır. Veri analizinde Cronbach’s alfa değerleri, Intraclass Correlation Coeffience (ICC) ve item -total ve ölçekler arası korelasyon katsayıları hesaplanmış, doğrulayıcı faktör analizi ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Cronbach Alfa değeri ölçek toplamında 0.995, Bağlanma, Başarı, Egemenlik ve Özerklik boyutların sırasıyla 0.985, 0.990, 0.994, 0.999’dur. Kapsamlı İş Gereksinimleri Ölçeğinin test-tekrar test tutarlılığı ICC değeri 0.91 olup, alt boyutlarda 0.93 ve üzerindedir. Kapsamlı İş Gereksinimleri Ölçeğinin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; kabul edilebilir (RMSEA:0.078), ve mükemmel uyum gösterdiği (χ2/Serbestlik Derecesi 2.093) bulunmuştur. Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalaması 3.84±1.07’dir. Kapsamlı iş gereksinimleri puanı yaş arttıkça, evli olmayanlarda, işe giderken mutlu/nötr olanlarda, iş yeri koşulları özel yaşantısını sınırlandırmayanlarda ve iş doyumu arttıkça anlamlı olarak artarken çalışma süresi arttıkça, iş stresi arttıkça ve tükenmişlik arttıkça anlamlı olarak azalmaktadır (p<0.05). Kapsamlı İş Gereksinimleri ölçeği Türk toplumuna uyarlanmış, geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Ölçeğin psikometrik özellikleri uyumlu ve ayırt edicidir.

Anahtar Kelimeler: İş Gereksinimleri, Geçerlilik, Güvenilirlik 


Keywords: