BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail TUĞRUL, Ali AĞAR, Gamze ATALI
İŞYERİ ORTAM SICAKLIĞININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNE PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE KAS İSKELET SİSTEMİ TAHATSIZLIKLARINA ETKİSİ: TÜNEL İNŞAATI ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de yer alan bir tünel inşaatındaki işyeri ortam sıcaklığının çalışanlar üzerine işle ilgili kas iskelet ve psikososyal etkisini ölçmek ve çözüm politikaları sunmak amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Depresyon-Anksiyete-Stres (Dass-21) Ölçeği ve Cornell Kas İskelet Sistemi Anketi (CMDQ) kullanılmıştır. Ayrıca tünellerde farklı lokasyonlarda delta ohm marka HD 32.3A model sensör ölçüm cihazı ile sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Yüksek Hızlı Tren Tüneli İnşaatındaki 250 çalışan oluşturmaktadır. Örneklemi ise araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 182 çalışan araştırmaya katılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U Testi ile Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Bulgular: Delta Ohm marka HD 32.3A Model Sensör Ölçüm cihazı ile yapılan PMV-PPD indeksi ölçüm sonuçlarına baktığımızda T1 tüneli PMV değeri 1,6, PPD değeri %56,54, iç ortam sıcaklığı 26,4°C, bağıl nem %57,69 ve hava akım hızı 0,06 m/s iken T2 tüneli PMV değeri 0,32, PPD değeri %7,16, iç ortam sıcaklığı 23,73°C, bağıl nem %84,91 ve hava akım hızı 0,21 m/s, T3 tüneli PMV değeri 0,82, PPD değeri %19,31, iç ortam sıcaklığı 24,42°C, bağıl nem %80,11 ve hava akım hızı 0,11 m/s ve T4 tüneli PMV değeri 0,47, PPD değeri %9,63, iç ortam sıcaklığı 25,4°C, bağıl nem %92,35 ve hava akım hızı 0,23 m/s olarak bulunmuştur. Tünel ortam ölçümlerinde T1 tünelinde etken olarak sadece sıcaklığın, T2 tünelinde sıcaklığın, nemin ve hava akım hızının, T3 tünelinde sıcaklığın ve nemin, T4 tünelinde ise sıcaklığın, nemin ve hava akım hızı gibi sorunların olduğu ve çalışma ortamının uygun termal konfor şartlarını sağlayamadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların meslekte çalışma yılı 10 yıl ve üzeri olanların %41,2’sini oluşturduğu, sıcak ortamda çalışanların %37,4’ünün 8 saat ve üzeri çalıştığı, %41,8’nin ise çalışma esnasında sıcaktan rahatsızlık duydukları tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim durumu ile anksiyete düzeyi arasında istatistiksel anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (P <0.05). İş yerindeki çalışma yılı ile stres düzeyi arasında istatistiksel anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (P <0.05). Çalışanların yaşı ile omurga rahatsızlıkları arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (P <0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda işyeri ortam sıcaklığının çalışanların psikososyal durumunu ve kas iskelet sistemini rahatsızlıklarını etkilendiği kanıtlanmıştır. İş yeri çalışma ortamında kaynağa yönelik olarak ısı kaynakları azaltılmaya çalışılmalı, sıvı ve elektrolit dengesizliği önlenmeli, iş tempoları yavaşlatılmalı, çalışılan ortam şartları standartlara uygun hale getirilmeli, çalışma koşullarına uygun malzemeden yapılmış iş kıyafetleri seçilmeli ve ısının ortama yayılmasının önüne geçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sıcak Çalışma Ortamı, Termal Konfor, Sıcaklık, Çalışan, İş Sağlığı Ve Güvenliği 


Keywords: