BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kevser TUNCER KARA, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ PARAMETRELER VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili parametreler ve etkileyen faktörleri tespit etmek amaçlanmıştır. Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan doktor, ebe-hemşire ve personel (1454 kişi) oluşturmuştur. Araştırmanın minimum örneklem büyüklüğü Epi Info programında %95 güven aralığı ve %3 hata payı ile 616 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorulardan oluşan anket ile gözlem altında toplanmıştır. Elde edilen veriler; Kolmogrov-Smirnov, Man-Whitney U, Kruskal Wallis, ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların yaş ortancası 31,0 olup, %50,6’sı kadın, %61,9’u evli ve %38,0’i yüksek lisans ve üstü mezunuydu. Araştırmaya katılanların %61,7’si iş kazası, %66,9’u meslek hastalıkları ile ilgili bilgi sahibiydi. Meslek hastalığı tanısı alan %2,6, iş kazası yaşayan %13,0, ramak kala olay yaşayan %19,5 idi. Ön lisans düzeyinde eğitim almış olanların diğer eğitim durumlarına göre daha fazla oranla iş kazası yaşadığı tespit edilmiştir (p=0,002). Ayrıca yöneticilerin iş kazası yaşamadığı, bu durumun çalışanlara göre anlamlı fark oluşturduğu görülmüştür (p=0,015). İş kazası hakkında bilgi sahibi olmak iş kazası yaşamayı etkilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak; eğitimler arttırılmalı ve periyodik olarak tekrarlanmalı, ramak kala olay bildirimi kolaylaştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda birim kurularak uygulama desteği ve denetimler arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı güvenliği, iş kazası, ramak kala olay. 


Keywords: