BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin Sinem GÜLTAÇ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA KAMU SPOTLARININ ANALİZİ
 
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaların insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. 17. ve 18.yy’da Sanayi Devrimi sonrası artan makineleşme ile üretim kapasitelerinin artması iş güvenliği alanında yeni gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Günümüzde bu uygulamalar iş güvenliği alanında var olan eksiklikleri tamamlamak amacı ile bireyler, örgütler ve hatta devletler tarafından hem yazılı hem sözlü çalışmalar ile yaygınlaşmaktadır. Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ülkemizde kanunlar, yönetmelikler, uygulamalar ve görsel/işitsel bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hakkında yayımlanan afişler, broşürler, dergiler, kitaplar ve kamu spotları da bunlara örnektir. Bu çalışmada ülkemizde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanan kamu spotları nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Göstergebilim, bir gösterge üzerinden gösteren ve gösterilene odaklanır. Gösteren bir nesneyi ya da olguyu ifade ederken gösterilen aslında nesne ya da olgunun zihnimizdeki karşılığı anlamına gelir, yani onu nasıl algıladığımızdır. Çalışma sonucunda hem işverenin hem de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında eşit düzeyde sorumlu olduğu, örgütlerde iş güvenliği kültürü oluşturulmasının gerekli olduğu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının daha sık denetlenmesi ve her örgütün üretim ve işleyiş yapısına göre örgüte özgü uygulamalar geliştirmesinin gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, İş güvenliği, Kamu spotları, Göstergebilim 


Keywords: