BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihandar HASANHANOĞLU
İŞ KAZALARINA KARŞI İŞLETMELERDE EMNİYET VE KAZA ÖNLEME SİSTEMLERİNİN KURULMASI
 
Yönetsel zihniyetin yaklaşım ve ciddiyeti kapsamında İş sağlığı ve güvenliği (İSG) değer yargılarının oluşturulduğu günümüzde; gelişmiş ülkelerde iş ortamının merkezinde yer alan insan odaklı çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Çağdaş ve proaktif İSG uygulamalarının, sağlık ve güvenlik noktasında hukuksal ve idari düzenlemelerle desteklediği, toplumsal algı ve kültürel özelliklerin sonuca etki ettiği iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin en önemli çıktılarından biri de hiç şüphesiz iş kazalarıdır. Ülkemizde yaşanan iş kazalarını incelendiğinde kazaya sebep olan faktörlerin farklılığı dikkat çekmekte olup, genel faktörün ağırlıklı olarak insan faktöründe birleştiği görülmektedir. Başta can kayıpları olmak üzere, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, sosyal ve itibar kayıplarının beraberinde yaşandığı iş kazaları önlenebilir ve öngörülebilir mahiyettedir. İş kazalarına karşı alınması gereken çeşitli önlemler mevcut olup, kaza önleme sistematiğini oluşturmak yönetsel sorumluk açısından hem zaruri hem de insanidir. Meydana gelen bir kazanın kayıp çıktısı çok kapsamlı ve etkileri çok yönlüdür. Bu nedenle kazaları önlemek ve bunu yönetsel sistematiğin aktif bir parçası haline dönüştürmek gereklidir. Kısa ve öz bir tanımlama ile sistemi; düzen, bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni diye tanımlamak mümkündür. Güven, inanma, itimat(safety, security, reliability, guard, police station, reliance, credit, safekeeping ) gibi sözcüklerle ifade de edilebilen emniyet, aslında insanın kendini güvende hissetme ve varlığını tehdit altında görmeme halidir. Yani her işletmenin, kurum/ kuruluşun hedef ve beklentileri açısından tasarladığı veya planladığı sonuçlara ulaşmak açısından bir düzeni kurup emniyetli bir şekilde işletmesi gereklidir. İş kazalarını önlemek ve mümkün olduğunca kayıp vermemek pratikte arzu edilen bir sonuçtur. Ancak ülkemizde maalesef ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları ciddi boyutta olup, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında istatistiksel açıdan tablolar iç açıcı durumda değildir. Bu çalışmada; davranış odaklı güvenlik yönetiminin vazgeçilmezleri içerisinde yer alan mümkünse sıfır kaza hedef ve parolası kapsamında ‘’ Emniyet ve Kaza Önleme Sistemi’’ konusu ele alınmış ve örnek bir model sunulmaya çalışılmıştır. Yöntem olarak; Emniyet ve Kaza Önleme Sistemi ve bu sistemin çalışma usul ve esasları bir

Anahtar Kelimeler: Emniyet, Kaza Önleme, İş Güvenliği, İşletme Güvenliği 


Keywords: