BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ulviye POLAT, Ali KOKANGÜL
İŞ KAZALARI VE SAHA DENETİM SONUÇLARININ RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KULLANIMI
 
İş Sağlığı ve güvenliği alanının önemli çalışma konularından biri olan risk değerlendirme sürecinin etkin olarak uygulanması, iş kazaları ve diğer olayların önlenmesi açısından çok önemlidir. Günümüzde yapılan akademik çalışmalarda ve işletmelerde çok sayıda risk değerlendirme yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Çok kriterli karar verme yaklaşımlarının da risk değerlendirme sürecinde uygulamaları mevcuttur. Bu çalışmada risk değerlendirme sürecinde çok kriterli karar verme yaklaşımının kullanımında, gerçekleşmiş iş kazaları ve iş güvenliği saha denetim sonuçlarının değerlendirme kriteri olarak oluşturulması açıklanmaktadır. Çalışmada uygulama yapılan sahada gerçekleşen iş kazaları kök sebepleri ile araştırılarak, belirlenmiş olan kritik tehlike unsurları ve yaralanma nedenleri kategorilerinde incelenmiştir. Öncelikli olarak iş kazalarının oluşma sıklıkları ve iş kazaları sonucu oluşan kayıp iş günleri kaza adedi bazında incelenerek, uygun olasılık dağılımları oluşturulmuştur. İş kaza sayısı ve kaza başına kayıp iş günlerinin olasılık dağılımları sonuçlarından Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak olasılık dağılımı elde edilmiştir. Elde edilen yeni dağılım sonuçlarından risk değerlendirme süreci için iş kazalarından kaynaklanan girdi parametre değeri bulunmuştur. Saha denetim sonuçları ise belirlenmiş olan kritik tehlike unsurları ve yaralanma nedenleri ile eşleştirilmiştir. Eşleştirme sonrasında tehlike unsurları ve yaralanma nedenlerinin tespit edilme sıklıkları ve çalışmada oluşturulan etki büyüklüğü değerlerinin olasılık dağılımları elde edilmiştir. Monte Carlo simülasyon yöntemi ile nihai dağılım sonucu bulunarak risk değerlendirme süreci için değerlendirme kriteri sonuçları oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, İş Kazaları, Saha Denetimleri, Monte Carlo Simülasyonu 


Keywords: