BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeliz MERCAN, M. Ali ÇAKIR
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE SAĞLIK FARKINDALIKLARININ SAPTANMASI
 
Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerinin beslenme alışkanlıklarının, beslenme bilgi düzeylerinin ve sağlık farkındalıklarının saptanması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırma Kasım 2017- Haziran 2018 tarihleri arasında Kırklareli’nde 80 ilkokul öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler Sağlık Farkındalığı Ölçeği ve 24 Saatlik Geriye Dönük Besin Tüketim Kayıt Formu yardımıyla yüz yüze toplanmıştır. Araştırma için etik kurul izni ve ilgili kurum izinleri alınmıştır. SPSS 22.0 ve BEBİS programı kullanılan analizlerde tanımlayıcı testlerden, Spearman Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır. Yaş ortalaması 41,65±10,14 (Range:22-63) olan öğretmenlerin %71,3’ü kadın, %61,3’ü ≥13 yıldır çalışmaktadır. Katılımcıların %35,0’ı sigara, %26,3’ü alkol, %30,0’ı günde 3 fincandan fazla kafeinli ürün tüketmektedir. %52,5’i normal BKI’ye sahiptir ve % 57,2’si son bir haftada en az 3 kez-30 dakika süre ile fiziksel aktivite yapmıştır. %36,3’ü öğrenimi sırasında beslenme ile ilgili ders aldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin %90,0’ı hafta içi, %37,5’i hafta sonu öğün saatlerinin düzenli olduğunu bildirmiştir. Grubun %23,8’inin yatmadan önce, %8,8’inin uykudan kalkıp yemek yeme alışkanlığı vardır. %40,0’ının sıklıkla fastfood tükettiği, %58,8’inin on-bardaktan az su tükettiği belirlenmiştir. Katılımcıların %61,3’ü ambalajlı ürünlerin etiket bilgisini okumaktadır. %60,0’ı doğru beslenme bilgilerine eriştiğinde davranışlarının değişeceğini bildirmiştir. Öğretmenlerin %80,0’ı proteinleri, %92,5’i yağları yüksek düzeyde tüketirken, %97,5’i karbonhidratları düşük düzeyde tüketmektedir. Öğretmenlerin beslenme bilgi düzeyi puan ortalaması 12,85±2,75 (Range:4-18)’dir ve en fazla “100 gramda kalsiyum açısından en zengin besinlerden biri peynirdir (%96,3) önermesi bilinmiştir. Sağlık farkındalığı ölçek skoru ortalaması 35,32±5,34 (Range:21-48)’dir ve en fazla “Yemeklerde katkı maddesi ve koruyucu içeren ürünleri kullanmaktan kaçınma (%87,5)” konusunda farkındalıkları yüksektir. Araştırmada beslenme bilgi düzeyi puanı ile sağlık farkındalığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlığı, Beslenme Bilgi Düzeyi, Sağlık Farkındalığı, İlkokul Öğretmeni 


Keywords: