BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba UZUNÇAKMAK
HEMŞİRELERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma hemşirelerin iş doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup bir Araştırma hastanesinde Ağustos-Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya 95 hemşire katılmıştır.Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşire İş Doyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için kurum izni, etik kurul izni ve hemşirelerden yazılı izin alınmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma,independent sample t testi, Mann Whitney U testi, One Way Anova testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %57.9’unun dahili birimlerde çalıştığı, kurumda çalışma sürelerinin ortalama 3.84±3.01 yıl olduğu ve haftalık ortalama 41.96±4.10 saat çalıştıkları saptanmıştır. Hemşireler iş doyumu ölçeğinden ve işle ilgili olumlu duygular, üstlerden uygun destek, işyerinde algılanan önem, keyifli çalışma ortamı alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları sırasıyla 3.46±0.57, 3.52±0.68, 3.25±0.97, 3.78±0.77, 3.10±0.61 dir. Haftalık çalışma süresi, çalışılan bölümden memnuniyet durumu, çalışılan bölümü değiştirmeyi düşünme ve hemşire olarak çalışmaktan memnuniyet durumu ile iş doyumu ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve öneriler: Araştırma sonucunda hemşirelerin iş doyumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İş ile ilgili özelliklerin iş doyumunu etkilediği görülmüştür. Bu doğrultuda hemşirelerin iş doyumlarını artıracak düzenlemelerin hastane yönetimleri tarafından yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İş Doyum, İş 


Keywords: