BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şenol YAVUZ, Ahmet DOĞAN ÇAKIR, Berna GÜR
HAZIR GİYİM ATÖLYESİNDE ÇALIŞANLARIN DURUŞLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
 
Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışma hayatımızın her kademesinde çeşitli alt bilim dalları olarak yer alır, çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı düzenleyici önleyici faaliyetler geliştirerek çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmasını sağlar. Çalışanın fizyolojik ve fiziksel yapısı ile ilgilenen iş sağlığı ve güvenliğinin alt bir dalı da ergonomidir. Ergonomi, yunanca kökenli ergo(iş) ve nomos(yasa) kelimelerin birleşiminden meydana gelen iş yasası olarak da bilinen disiplinlerarası bir dal olarak da bilinir. Ergonomi, insanların anatomik yapılarını, antropometrik verilerini dikkate olarak çalışanın işe ve çevreye uyumunu inceler. Çalışanın performansının artmasını, güvenliğinin sağlanmasını, vücut bütünlüğünün korunmasını ve motivasyonunu arttırmayı amaçlar. Amaç: Tokat ilinde bulunan hazır giyim atölyesinde çalışan kumaş kesimci, makineci, kalite kontrolcü, lekeci, ütücü ve paketçilerin günlük çalışma sırasında duruşlarının gözlem yapılarak incelenmesi ile Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme (REBA) ve Hızlı Üst Vücut Değerlendirmesi (RULA) ergonomik risk analiz yöntemiyle skorlarının hesaplanarak risk düzeylerinin belirlemektir. Günlük olarak yapılan ve çalışanların kanıksadığı davranışların zamanla meslek hastalığına yol açması uzun sürer. Reba, Rula ve buna benzer diğer risk değerlendirme yöntemleri ile çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile birçok proaktif yaklaşımlar uygulanır. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışma, Tokat ilinde bulunan hazır giyim atölyesinde kumaş üzerine çalışan çalışanların çalışma sırasındaki duruş ve çalışma şekilleri incelenerek REBA ve RULA ergonomik risk değerlendirme yöntemleri ile risk skorları hesaplanacaktır. Yöntem ve Bulgular: Çalışma sırasında yöntem olarak, gözleme dayalı, duruş şekillerinin, el ve kol hareketlerinin çalışmasına bağlı REBA ve RULA yöntemi ile risk skorları hesaplanacaktır. Sonuç: Çalışma sonucunda elde edilen skorlar dikkate alınarak çalışanların duruş ve şekillerinden kaynaklı meslek hastalığı olasılıkları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Risk Değerlendirmesi, Hazır giyim Atölyesi, 


Keywords: