BİLDİRİ DETAY

Can DEMİREL, Ömer GÜLTEKİN, Osman ŞİMŞEK, H. Yılmaz ARUNTAŞ
HAZIR BETONUN YERLEŞTİRLMESİ TAŞINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ AŞAMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
 
Öz: Giriş: Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların başında risk değerlendirmesi gelmektedir. Risk değerlendirmesi sadece işyeri ortamı ve çevresinden, kullanılan ekipmanlar, malzemeler gibi hususlardan ibaret olmamakla birlikte, işyeri proseslerinde çalışanların yapabilecekleri hataların tespiti bir işi yaparken gereken yetkinlikler gibi hususları da içinde barındırır. Risk analizi veya risk değerlendirmesi olarak karşımıza çıkan bu kavramda her iki kavramı ile birlikte risk yönetimini de içinde barındıran bir süreç olarak tanımlanması doğru olacaktır. Yani başlangıçta mevcut tehlikeler ve bu tehlikelerden doğabilecek olası risklerin tespiti risk analizi sürecinde, belirlenen tehlike ve olası risklerinin ortaya çıkma ihtimalleri, ortaya çıkması durumunda verebileceği zararların genelde göreceli sayısal olarak ifade edilerek risk skorlarının oluşturulması, bu riskler için alınabilecek önlemlerin belirlenmesini de içine alan diğer süreç olan risk değerlendirme süreci ile devam eder. Bu sürecin son ve en önemli aşaması risk yönetimidir. Belirlenen ve önem derecesine göre sıralanan risklerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaların ne kadar zamanda ve kimler tarafından yapılacağı veya yapılacak işlemlerin takibinin kim tarafından yapılacağının belirlenmesi ile başlar. Risklerin ortadan kaldırılması için gereken önlemler için verilmiş olan zaman dolduğundan yani termin süresinde alınan önlemlerin kontrolü ile riskin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının kontrolü ile yapılan faaliyetlerin yeterlilik kontrolü risk yönetiminin bir diğer adımlarındandır. Yapılan faaliyetin yeterliliği hususunda daha önce belirlenmiş olan adımlar izlenerek bu süreç tamamlanır. Amaç: Hazır beton sektöründe betonun üretim alanından kullanım alanına taşınması ve yerleştirilmesi sürecindeki genel tehlike ve risklerin tespiti ile alınacak önlemlerin belirlenmesi. Kapsam: Hazır betonun üretimden döküm aşamasına kadar olan ki süreçte karşılaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki tehlike ve risklerin incelenmesidir. Yöntem: Risk değerlendirme sürecinin etkin olabilmesi açısından bir çok bileşeni içine alan ve sonuçların sayısal değerlerle ifade edilen (kantitatif) yöntem olan fine kinney metodolojisi kullanılmıştır. Fine kinney risk değerlendirme metodunda olasılık(O), frekans(F) ve şiddet(Ş) bileşenleri dikkate alınarak ve bu bileşenlerin çarpılması sonucunda risk skoru(R) (R=OxFxŞ) elde edilir. Olasılık değerleri (10-6-3-1-0,5-0,2), frekans değerleri (10-6-3-2-1-0,5), şiddet değerleri (100-40-15-7-3-1) olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bir tehlike için verilen bu değerler sonucu hesaplanan risk skorları için 400
Anahtar Kelimeler: Hazır beton dağıtımı ve yerleştirilmesi, Beton pompası, Transmikser, iş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, risk değerlendirmesi, risk kontrol tedbirleri 


Keywords: