BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Turabi KARADAĞ
HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI
 
ÖZ:Sağlık çalışanlarının birincil amacı insan sağlığını korumak, geliştirmek ve bozulan sağlıklarını geri kazanmak olan işleri yerine getiren kişilerdir. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları sağlık ve insan gücü politikalarının çalışma ilişkileri fonksiyonu kapsamında yer alan önemli bileşenidir. İş sağlığı ve güvenliği bütün meslek kategorilerinde işçilerin fiziksel, zihinsel ve toplumsal iyilik durumlarını en üst seviyeye ulaştırmak, çalışma koşulları sebebiyle sağlıklarının bozulmasına engel olmak, sağlıklarına aykırı olabilecek etmenlerden korumak, bedensel ve ruhsal durumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamaktır. Sağlık sektörü yoğun çaba ve emek isteyen sektörlerden birisidir. Bu sektörde çalışanlar zaman zaman bir çok olumsuzluklar ile karşılaşmakta olup bu olumsuzlukların en başında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş kazalarıdır.4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunları gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik tüm önlemleri işverenler almak zorundadır. Hastane yönetimleri hasta ve bünyesinde çalışan sağlık çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hükümlerin yerine getirilmesinde hukuksal ve organizasyonel açıdan yükümlü tutulmaktadır. Tüm bu mesleki riskler, sağlık çalışanlarında meslek hastalıklarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Dünya sağlık örgütü ve uluslararası çalışma Örgütü gibi uluslararası kurumlar meslek hastalıklarını zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesinde meslek hastalığı; sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenlik şartlarının en üst seviyede tutulması, toplumun sağlık ihtiyacının karşılanması adına kazanılmış en büyük kazanımlardan bir tanesi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, İş güvenliği, Hastane,Çalışan sağlığı 


Keywords: