BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyhmus AYDIN, Hüseyin Enis KARA, Murat Ramazan İLTAR, Emine CAN
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLATASYON HASTANELERİNDE PSİKOSOSYAL VE ERGONOMİK RİSKLERİN FONKSİYONEL REZONANS ANALİZ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
 
Çalışma yaşamı sırasında iş çevresinin oluşturduğu çalışma ortamının çalışanın bedeni üzerine etkisi iş sağlığının temel etkenidir. Ergonomik risk faktörlerine maruz kalan çalışanların, fiziksel sağlıklarının korunabilmesi beden ve ruh sağlığının da korunabilmesi açısından önem arz eder. Psikososyal risk etmenleri ile fiziksel ve ergonomik etmenlerin kas ve iskelet sisteminin hem anatomisine hem da fizyolojisine doğrudan olumsuz bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Kas ve iskelet sistemindeki fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkışında ergonomik risk faktörlerinin yanı sıra psikososyal risklerin de etki ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Alınacak ergonomik ve psikososyal önlemlerin sağlık sisteminin en ön saflarında çalışan fizik tedavi sağlık personelinin iş doyumunu ve iş yapma kapasitesini arttıracağı düşünülmektedir. Yapılacak iş ve işlemlerin risklerden arındırılarak düzenlemesi, işi yapan sağlık çalışanlarının hem iş kapasitesine hem de çalışma verimine de olumlu katkı sunacaktır. Bu çalışma için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi ile İstanbul’da bulunan özel bir fizik tedavi ve cerrahi tıp merkezindeki hastaların fizik tedavi süreçlerinde görev alan toplam 43 sağlık çalışanı ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Fizik tedavi çalışanlarının fizik tedavi süreçlerinde karşılaştığı zorlukların Fonksiyonel Rezonans Analiz Yöntemi (FRAM) ile analiz edilmesi ve süreçleri en uygun şekline getirmeye engel olan aşamaların tespiti ile hem iş akış süreçlerinin geliştirilmesine hem de süreçteki risklerin azaltılmasına yönelik önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek tavsiyelerde bulunulması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Fonksiyonel Rezonans Analiz Yöntemi, FRAM 


Keywords: