BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ulviye POLAT, Ali KOKANGÜL
ÇOK KRİTERLİ RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI İÇİN TEHLİKELERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
 
İş sağlığı ve güvenliği çalışma alanı önemi gittikçe artan ve farklı uygulamalar ile gelişen bir disiplin haline gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanı içerisinde çok farklı çalışma süreçleri bulunmakla birlikte, şüphesiz ki en önemli uygulamalardan birisini tehlike belirleme ve risk değerlendirme çalışmaları oluşturmaktadır. Tehlike belirleme ve risk değerlendirme çalışmaları genel olarak sahadaki tehlike unsurlarının tespiti, risklerin belirlenmesi ve puanlanması, iyileştirme planlarının oluşturulması ve risklerin takibi aşamalarını içermektedir. Belirtilen aşamaların etkin olarak yürütülmesi iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının başarısı açısından çok önemlidir. Özellikle, tehlike belirleme ve risk değerlendirme sürecinin etkinliği için çalışma sahalarındaki mevcut ve potansiyel tehlikelerin eksiksiz olarak belirlenerek sürece dahil edilmesi gereklidir. Tehlike belirleme ve risk değerlendirme sürecinde bilinen ve sıklıkla kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra çok kriterli karar verme yaklaşımlarının da uygulandığı görülmektedir. Çok kriterli karar verme yaklaşımlarında ise değerlendirme kriterlerinin doğru seçimi ve tehlike unsurlarına göre uygun sonuçlarının oluşturulması gereklidir. Bu çalışmada metal sektöründe yer alan bir işletmenin boya uygulama atölyesinde yapılan risk değerlendirme çalışmasında kullanılan çok kriterli karar verme yaklaşımı için, değerlendirme kriterlerinden olan ‘uzman görüşü’ kriterinin AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemi ile analizi ve puanlanması açıklanmaktadır. Çalışmada ‘uzman görüşü’ puanını sağlayacak olan tehlikelerin AHP yöntemi kullanılarak ‘yaralanma nedenleri’ ve ‘kritik tehlike unsurları’ seviyelerinde hiyerarşik yapısının oluşturulması ve önem puanının belirlenmesi gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Tehlike Belirleme ve Risk değerlendirme, Çok Kriterli Karar Verme 


Keywords: