BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice KURT, Beyhan PEKEY, Serap ARSAL YILDIRIM, Erkan SAYGI, Hüseyin SEZEK
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİS ÜNİTESİ GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
 
Hoşa gitmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanan gürültü, çalışan sağlığını etkileyen önemli fiziksel faktörlerden birini oluşturmaktadır. Çalışma ortamlarının özelliği ve yapılan işlerin niteliğine göre sürekli, değişken ve anlık gürültü olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Çalışan sağlığı açısından gürültü, işitme sistemine zarar verebileceği gibi çalışma ortamlarında iş performansında düşüşlere, çalışanların fizyolojik ve psikolojik dengesinde de bozulmalara neden olabilmektedir. Nispeten sessiz çalışma ortamları olarak düşünülen hastanelerde aslında insan trafiğinin yanı sıra havalandırmayı sağlayan cihazlar, elektrik destek sistemleri, ofislerde kullanılan telefon, faks, bilgisayarlar, yazıcılar, tedavi amaçlı kullanılan medikal cihazlar (solunum destek cihazları, hasta başı monitörleri vb.) gibi pek çok gürültü kaynağı mevcuttur. Bu nedenle hastanelerde gürültü seviyelerinin belirlenmesi ve bu gürültü seviyelerinin çalışan performansına, konsantrasyonuna ve iletişimine olan olumsuz etkileri yanında stres, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik etkileri de araştırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) hastanelerde gürültü düzeyinin gündüz 35 dB(A), gece 30 dB(A)’i geçmemesi gerektiğini bildirmesine rağmen, yapılan çeşitli çalışmalarla, yoğun bakım ünitelerinde 55-70dB(A), acil servislerde 69-80dB(A)’yı, sterilizasyon ünitelerinde 100dB(A)’yı geçen gürültü düzeyleri saptanmıştır. Bu çalışmada gürültünün stresle olan ilişkisinden yola çıkılarak bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin acil servisinde, çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyeleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bu çalışma ortamındaki gürültü düzeylerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün önermiş olduğu gürültü düzeylerinin üzerinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu serviste çalışanlara uygulanan stres ölçeği sonuçları değerlendirilerek, iş kaynaklı stres düzeyleri ile gürültü düzeyleri arasındaki korelasyon incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Gürültü, Stres, Çalışan Sağlığı, Acil Servis Ünitesi

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Stres, Çalışan Sağlığı, Acil Servis Ünitesi 


Keywords: