BİLDİRİ DETAY

Gün AKSOY, Ali TOPAL
ASFALT KAPLAMA YAPIM SÜRECİNDE ÇEVRE VE İŞÇI SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI EMISYONLARIN ÖLÇÜMÜ VE KORUYUCU ÖNLEMLERIN BELIRLENMESI
 
Karayolu, hızlı bir artış gösteren insan nüfusu ve gelişen endüstri ile birlikte gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulan bir ulaşım modu haline gelmektedir. Söz konusu ihtiyacın karşılanması için yapılan asfalt üretimi sırasında, işçi sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturacak birçok unsur bulunmaktadır. Bu riskler yönünden, sıcak ve ılık asfalt karışımlarının üretim süreci karşılaştırıldığında aralarındaki en büyük farkın, sıcak bitüm kaynaklı gaz ve buhar emisyonları olduğu görülmüştür. Asfalt üretiminde agreganın bitüm ile kaplanmasını kolaylaştırmak adına karıştırma sıcaklığı yüksek tutulmakta ve bu da petrol bazlı bitümden kaynaklanan, işçi ve çevre sağlığı için tehdit oluşturacak zararlı emisyonların çalışma ortamına salınmasına neden olmaktadır. Son 20 yıl içerisinde edinilen çevre bilinci ve hız kazanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, Bitümlü Sıcak Karışıma (BSK) kıyasla daha düşük sıcaklıklarda üretildiği için çevre ve işçi sağlığına daha az zararlı olan Ilık Karışım Asfalt (IKA) teknolojisinin geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Ülkemizde “çok tehlikeli işyerleri” sınıfına giren asfalt plentlerinde sadece basit sıcak karışım asfalt üretimi yapıldığı izlenmiş, işçi sağlığı gözetimi amacıyla yapılan çalışmaların gelişmiş ülkelere kıyasla yetersiz kaldığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı görülmüştür. Bu çalışmada; sıcak ve ılık karışım asfalt proseslerindeki temel farklılıklar, emisyon kaynaklı mevcut tehlike ve riskler, atmosfere salınan emisyon çeşitleri, bu emisyonların azaltılması ve emisyon kaynaklı risklerin iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine bağlı olarak kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi için alınması gereken önlemler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sıcak Karışım Asfalt, Ilık Karışım Asfalt, Emisyonlar, Çevre ve İşçi Sağlığı, Çevre Sağlığı 


Keywords: