BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mithat ZEYDAN, Şeyhmus AYDIN, Hüseyin Enis KARA, Murat Ramazan İLTAR, Zeynep Başar
AGREGA OCAKLARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLEN FOKSİYON İÇİN BULANIK FMEA RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
Hammadde sağlayan taş ocakları ekonomide inşaat sektörüyle birlikte lokomotif sektörlerdendir. Bu sektörün gelişimiyle birlikte istihdam artmakta, buna bağlı olarak da taş ocaklarında iş kazası ve meslek hastalıkları ile çevreye olumsuz etki, maliyet, ekonomik kayıplar da artmaktadır. Alınacak ciddi önlemler ile ramak kalalar buna bağlı kazalar ve hastalıklar da azaltılacaktır. Çok tehlikeli risk sınıfında olan taş ocaklarının risk değerlendirmelerinin hassas olarak yapılması bir zorunluluktur. Riskin olduğundan yüksek veya düşük hesaplanması neticesinde yanlış yapılan değerlendirmelerin her iki durumda da gerek çalışan gerekse işveren açısından zamanla katlanılamaz maliyetlere sebep olacağı açıktır. Taş ocağı (agrega) sektöründeki klasik risk değerlendirme yöntemleri ile yapılan değerlendirmeler uzman görüşlerine doğrudan bağlıdır. Uzman görüşlerine bağlılığı azaltmak için ya objektif risk değerlendirme tekniklerinin kullanılması ya da ara değerleri de gözönüne alan bulanık mantık yaklaşımları, günümüz proaktif risk değerlendirmesi ortamında önemli hale gelmiştir. Çalışmanın amacı, agrega taş ocaklarında çok kriterli karar verme teknikleri ile bulunan öncelikli fonksiyon/fonksiyonlara ait risklerin, bulanık fmea mantığına dayalı risk değerlendirmesinin yapılmasıdır. Riskin belirlenmesinde (F-AHP) / F-TOPSİS bulanık entegre sistemi kullanılarak öncelikle taş ocağında sıralamada önemli fonksiyon belirlenmiştir. ÇKKV yöntemleri ile tespit edilen eleme-yükleme-istifleme çalışması içerisindeki riskler tespit edilmiştir. Bulanık risk değerlendirme skorunun tespit edilmesinde MATLAB paket programı kullanılmıştır. Çalışmamızın sonunda Bulanık yaklaşımla yapılan risklerin değerlendirmenin klasikten farklı sonuçlar ürettiği görülmüş, buna istinaden, düzeltici ve önleyici faaliyetler yeniden gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Agrega, Taş Ocağı, Fuzzy, Bulanık Mantık, AHP, TOPSIS, FMEA 


Keywords: