BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ulaş YILMAZ, Oktay ŞAHBAZ, Tahsin ÇETİN, Bora BAŞAL
2015-2020 YIILARI ARASINDA BİLDİRİMİ YAPILAN İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR MERMER İŞLETMESİ ÖRNEĞİ)
 
Küreselleşmeyle birlikte işletmelerde, iş ahlakı, etik değerler ve çalışma anlayışı bakımından “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli olmuştur. Bunun yanında bir işletmenin ergonomik ve iş sağlığı güvenliğine göre düzenlenmesinin o iş yerinde çalışanların iş verimini motivasyonunu artırdığı, iş kazalarını azalttığı ve işçi-işveren ilişkilerini olumlu yönde etkilediği bilinen bir durumdur. Bu çalışma kapsamında iş kazaları hukuki olarak incelenmiş ve örnek olarak Muğla ilinde bir mermer işletmesi seçilerek, meydana gelmiş olan iş kazaları yıl bazında incelenmiş ve istatiksel değerlendirmeleri yapılmıştır. Yaşanılan iş kazaları nedeniyle işletme içerisinde oluşan kazaların verileri ile ilgili belirlenen yılların risk değerlendirme (5x5 L tipi matris ) sonuçları grafiksel olarak sunulmuştur. Risk değerlendirme çalışmaları ile uygulaması yapılan mermer fabrikasında analizler yapılmıştır. Araştırma projesi içerisinde 6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Teşkilatının (İLO) yönetmeliklerinde yer alan iş kazasıyla ilgili hukuki teorik bilgilerine yer verilmiştir. Yine çalışma içerisinde iş kazası tanımlarına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teorik bilgilerin çeşitli analizleri sonucuna yer verilmiş olup iş kazalarının sebepleri, sonuçları ve iş kazası sayılarının azaltılması gerekli düzeltici/önleyici tedbirlerin ne olması gerektiğine de değinilmiştir. Söz konusu işletmeye yönelik olarak yaşanan iş kazalarının azaltılması için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası, Risk Değerlendirmesi, Mermer Sektörü 


Keywords: